افتتاحكارخانههايسنگانبازهمبهتعويقافتاد

Jahan e-Sanat - - News -

عرضه خودروي برقي تويوتا در سال 2022 خودروي برقي جديدي از تويوتا داراي نوع تازهاي از باتري خواهد بود كه سريعتر شارژ شده و به طور قابل توجهي طيف حركتي را افزايش ميدهد.

گفته ميش//ود خودروي برق//ي range-long تويوتا از پلتفرمي كامال جديد و باتريه//اي all-solid-state بهره ميبرد كه تنها در مدت چند دقيقه شارژ مجدد ميشوند.

در حال حاضر خودروهاي برقي از باتريهاي ليتيوم يوني بهره ميبرند بنابراين جالب است كه تويوتا چطور باتريهاي جديد را در خودروهاي توليدي خود جاي خواهد داد. اگرچه سخنگوي تويوتا، ‪Kayo Doi‬ اظهار داشت كه اين خودروساز در مورد جزييات برنامههاي توليد خود سكوت ميكند اما اعالم كردهكهتويوتاتصميمداردتااوايلدهه0202عرضهتجاري اين باتريها را آغاز كند.

در حاليكه تويوتا براي س//اخت خودروهاي هيبريدي و هيبريدي ش//ارژي خود از جمله پريوس به شهرت رسيده، تصميم گرفته است كه به جاي خودروهاي تمام برقي مدل هيدروژني ميراي را توليد كند. اين خودروساز با توقف توليد ‪EV RAV4‬ هيچ مدل تمام برقي در خط توليد كنوني خود ندارد.گفته ميشود اين خودروساز تصميم دارد خودروهاي برقي را اوايل سال 2019 در چين به توليد انبوه برساند. البته اين مدل براساس كراس اوور جديد C-HRساخته شده و از باتريهاي ليتيوم يوني بهره خواهد برد. فناوريهايجديدداجپليس ش//ايد آدمها پشتسرشان چش//م نداشته باشند اما داج چارچر اينگونه اس//ت و به مدد س//امانههاي ايمني FCA از ايمني بااليي برخوردار اس//ت و در قسمت عقبي آن انواع حسگرها و دوربينها نصب شده است.

بس//ته ‪Officer Protection‬ ابتدا در س//ال 2017 و به صورت رايگان از س//ويFCA ارائه ش//د. اين بسته داراي دو بخش ParkSense و ParkView كه توس//ط شركت InterMotiv طراحي شده و مشابه فناوري به كار رفته روي خودروهاي پليس است، ميباشد.

حاال به گفته جف كومور، معاون فروش فيات كرايس//لر آمريكا،اينسامانهايمنيبرايسال8102 ارتقايافتهاست.در اين سامانه حتي براي ايمني خودروهاي پليس و افسر مسوول آن نيز فكر ش//ده. به اين صورت كه اگر ش//خصي به خودرو حملهور شود پنجرهها يه صورت خودكار باال رفته، درها قفل ميشوند و آژير خودرو به صدا درميآيد. قرار است اين فناوري روي ‪Charger Pursuit police 2018‬ ارائه شود. توليداولينسريپانامرايجديد پورشه جديد ‪Panamera Sport Turismo‬ هماكنون وارد خط توليد ش//ده و توليد اولين نمونههاي سفارش داده ش//ده آن با موفقيت در تاسيس//ات اليپزيگ صورت گرفته اس//ت. اسپرت توريس//موي واگن ش//كل پس از مدلهاي LWB و هاچبك، س//ومين ساختار بدنه در نظر گرفته شده براي پانامراست.

تاسيسات اليپزيگ سال گذشته توسعه پيدا كرده و يك بخش رنگ 600 ميليون دالري به آن اضافه شده است. عالوه بر اين، تاسيسات جديد داراي يك مركز كنترل كيفيت جديد با قابليت پشتيباني از توليدات تازه از ابتدايي تا انتهاييترين مرحله است.

اينتاسيساتكارخودراباحدودچهارهزارنفرو849 ربات توليددراوت2002 آغازكردودرسال7102 تعداد234851 دستگاه انواع پورشه كه به طور عمده شامل نمونههاي مختلف ماكان، كاين و پانامرا ميشدند را توليد كرد.

قرار است چهار نمونه از ‪Panamera Sport Turismo‬ ش//امل تورب//و اس//پرت توريس//موي 542 اس//ب بخاري، ‪E-Hybrid Sport Turismo 456‬ اس//ب بخ//اري، 4

‪S Turismo Sport 440‬ اس//ب بخ//اري و 4

‪Sport Turismo 330‬ اسب بخاري وارد اياالت متحده شود. همه اين خودروها داراي ساختار دو ديفرانسيل هستند و با قيمت پايه 97250 دالر به فروش ميرسند.

باشگاهخبرنگاران-معاوناجراييمعادنسنگانگفت:اينكارخانههاكار خودراآغازكردهاندامابهدليلتكميلنشدنپروسهگرمسازيموتورهاهنوزبه توليدمحصولنرسيدهومجبوريمتاماهآيندهبرايافتتاحرسميصبركنيم. عباسگلمحمديپيرامونبازگشاييكارخانههاكنسانترهوگندلهسازيمعادن سنگانگفت:قراربوددرهفتهگذشتهاينكارخانههاتوسطرييسجمهوريا معاوناولايشانافتتاحشودامابهداليلياينافتتاحبهتعويقافتاد.ويدرادامه باتشريحداليلبهتعويقافتادنكارخانههايسنگانافزود:هردوكارخانهكار خودراآغازكردهاندامايكيازآنهابهتوليدرسيدهوليديگريبهدليلتكميل نشدنپروسهگرمسازيموتورهاهنوزبهتوليدمحصولنرسيدهومجبوريمتا ماهآيندهبرايافتتاحرسميصبركنيم.گلمحمديدرپاسخبهاينپرسش كه آيا مشكالت زيرساختها بهويژه در حوزه تامين گاز اين كارخانهها حل شده،بيانكرد:باپيگيريهايمسووالنمحليومديرعاملسازمانتوسعهو نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و مذاكراتي كه با شركت گاز انجام شد، خطلولهگازيبراياينكارخانههاكشيدهشدوبقيهمشكالتزيرساختها هم در حال حل شدن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.