انتقاد نعمتزاده نسبت به زندانی كردن يك فعال بخشخصوصي

Jahan e-Sanat - - News -

وزير صنعت، مع//دن و تجارت ضمن انتقاد از برخي رفتارها نسبت به بخشخصوصي اظهار كرد: چهارشنبه گذشته يكي از فعاالن بخشخصوصي كه پولش را از خارج از كش//ور آورده و براي س//ه هزار نفر اش//تغال ايجاد كرده است به زندان رفت و حتي وثيق//ه او را قبول نكردهاند. اين در حالي اس//ت كه اين قبيل كارها موجب آبروريزي همه ما ميشود.

محمدرضا نعمتزاده در نشست مشترك اعضاي ش//وراي ملي گفتوگوي دولت و بخشخصوصي و استانداران و روساي اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استانهاي كشور كه با حضور معاون اول رييسجمهور در وزارت كش//ور برگزار شد، با تاكيد بر اهميت احياي معاونت اقتصادي در استانداريها اظهار كرد: اين اقدام ميتواند كمك بسياري به بخشخصوصي و دولت كند.

وي با اشاره به برگزاري جلسات مختلف ميان بخشخصوصي و دولت يازدهم خاطرنشان كرد: نخستين اقدامي كه در دولت يازدهم نسبت به آن اهتمام نشان داده شد، احياي قانون معطل مانده و برقراري گفتوگو ميان بخشخصوصي و دولت بود. امروز اين گفتوگو برقرار شده است اما بايد تقويت شود. در اين راستا اعتماد متقابل نخستين شرط موفقيت جلسات گفتوگو است.

وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه باي//د به م//ردم و بخشخصوصي اعتم//اد كنيم، گفت: من طي بيش از 38 س//ال فعاليت خود به هر بخشخصوصي كه اعتماد كردم شاهد نتيجه مثبت//ي بودهام و اين موضوع را به همه روس//اي جمه//ور اعالم كردهام.نعم//تزاده ضمن انتقاد از برخي رفتارها نسبت به بخشخصوصي اظهار كرد: چهارشنبه گذشته يكي از فعاالن بخشخصوصي را ك//ه پول//ش را از خارج از كش//ور آورده و براي س//ه هزار نفر اشتغال ايجاد كرده است، به زندان بردهاند و حتي وثيقه او را قبول نكردهاند. اين در حالي اس//ت كه اين قبيل كارها موجب آبروريزي همه ما ميشود.

ب//ه گزارش ايس//نا، وي تاكيد ك//رد: گرچه از ش//نيدن چنين اخبار و موضوعاتي ممكن اس//ت دلس//رد شويم اما بايد به قدري پيگيري كنيم كه اين اخالق و رفتارها در كشور برچيده شود.

وزي//ر صنعت، مع//دن و تج//ارت در ادامه به بيان مزاياي تفويض اختيار از سوي وزارتخانه به اس//تانداران و همچنين بانكها به مراكز استاني پرداخت و اشاره كرد: چنانچه كه بانكها اعطاي اعتب//ارات و برخي مس//ووليتها را به واحدهاي اس//تاني خود تفويض نكنند سرمايهگذاريها در استانهاي كشور عقيم خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.