اعالمآمادگي004 بنگاهبرايپذيرش04 هزار كارورزتهراني

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم- مديركل تعاون، كار و رفاه استان تهران با اشاره به اينكه 400 بنگاهاقتصاديآمادهپذيرشفارغالتحصيالنبرايطرحهايكارورزيهستند، گفت:بيشاز04 هزارنفرازفارغالتحصيالندانشگاهيدراستانتهراندر طرح ثبتنام كردهاند.

حاتم ش//اكرمي درباره اقدامات اين معاونت براي طرحهاي اشتغالزايي گفت:دراستانتهرانهفتهزارو002 نفرظرفيتاختصاصيبرايطرح كارورزي در نظر گرفته شده است. از شرايط بنگاههاي پذيرنده اين است كه عالوه بر اينكه بايد مجوز فعاليت داشته باشند بايد صالحيت فني داشته و حداقليكسالازتاريخدريافتمجوزآنهاگذشتهباشد.شاكرميبابياناينكه 400 بنگاه اقتصادي آماده پذيرش فارغالتحصيالن است، گفت: از ابتداي تيرماه س//ال 96 طرح كارورزي در استان تهران عملياتي شده است كه از مزيتهاياينطرحآشناييفارغالتحصيالنبافضايكسبوكاروكارآفريني وهمچنينراهيبرايتبديلكارجوبهيككارفرمايموفقاست.ويبابيان اينكهتاكنوناستقبالخوبيازاينطرحشدهاست،گفت:بيشاز04 هزار نفر از فارغالتحصيالن دانشگاهي در استان تهران جهت استفاده از اين طرح ثبتنامكردهاندوهمچنينبيشاز004 بنگاهاقتصاديجهتپذيرشاين فارغالتحصيالن ثبتنام كردهاند. تعداد زيادي از افرادي كه ثبتنام كردهاند، شرايط الزم براي بنگاههاي پذيرنده را ندارند. چراكه يا مدارك پايان خدمت آنها ناقص است يا فارغالتحصيل دانشگاهي نيستند يا ساير موارد مورد نياز برايطرح»كارورزي«راندارند.پسازاينكه04 هزارنفرپااليششدمشخص ميشود چه تعدادي براي استفاده از طرح »كارورزي« ميتوانند مشغول كار شوند.شاكرمي با بيان اينكه جامعه هدف اين طرح جوانان تحصيلكرده بوده و حداكثر سن افرادي كه ميتوانند از آن بهرهمند شوند، با مدرك كارداني 25 س//ال و با مدرك كارشناس 82سال است و با مدرك كارشناس ارشد و دكترا 33 سال اس//ت، ادامه داد: اجراي طرح كارورزي، مهارتآموزي در محيط كار واقعي، مشوقهاي كارفرمايي و اجراي طرح تكاپو را در دستور كار داريم.وي با بيان اينكه فارغالتحصيالن دانشگاهي جهت ثبتنام در اين سامانهميتوانندبهسامانهآنمراجعهكنند،افزود:بامراجعهبهسايت.www tehran.mcls.gov.ir و كليك روي سامانه مربوطه ميتوان از خدمات اين سايتاستفادهكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.