كاهش هزينههاي صنايع فوالد با واگذاري معادنسنگآهندولتي

Jahan e-Sanat - - News -

خانه ملت- عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي گفت: واگذاري معادن سنگآهن دولتي به توليدكنندگان فوالد به عنوان اولين نياز اين صنعت ميتواند يك راهحل براي كاهش هزينههاي آنها باشد. داريوشاسماعيليدرخصوصافزايشتعرفهوارداتفوالدايرانازسوياتحاديه اروپا، چالش جديد صنعتگران عرصه فوالد كشور و لزوم ايجاد شركتهاي مشاركتي با اروپاييها اظهار داشت: از انجام كارهاي اشتراكي بين مجموعه متخصصان داخلي با خارجي- چه در زمينه توليد با نيروي كار داخلي و چه در بحث صادرات محصوالتي مانند فوالد- استقبال ميكنيم.نماينده مردم سروستان، كوار و خرامه در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه در زمينه ايجاد شركتهاي مشترك بايد كار كارشناسي شده انجام شود و بهصورت چشمبسته عمل نكنيم، گفت: راههاي ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد. بايد ميزان دريافت ماليات از اين صنعت بررسي شود و تسهيالت كافي نيز ميتواندشاملمواداوليهموردنيازاينصنعتكهدراختياردولتاست،شود. ايننمايندهمجلسشوراياسالميبااشارهبهاينكهبايدباخودمجموعههاي توليد فوالد نشستهايي را برگزار و با دريافت پيشنهاد به آنها كمك كنيم، اضافه كرد: دولت بايد به اين مساله با حمايتهاي خود ورود كند تا ميزان صادرات فوالد كشور كم يا قطع نشود.وي با بيان اينكه كميسيون صنايع و معادنآمادگيتعاملباتوليدكنندگانفوالدكشوررادارد،تصريحكرد:عمده صنايع و تكنولوژي استفادهشده در آنها تكنولوژي روز دنيا نيست و اين مساله باعث باال رفتن هزينه تمامشده محصوالت توليدي صنايع كشور ميشود. اسماعيلي با اشاره به اينكه بايد تمام دغدغه توليدكننده پايين آوردن هزينه توليد و تمامشده محصوالت خود باشد، افزود: واگذاري معادن سنگ دولتي به توليدكنندگان فوالد بهعنوان اولين نياز اين صنعت ميتواند راهحلي براي كاهشهزينههايآنهاباشد.عضوكميسيونصنايعومعادنمجلسشوراي اسالميباتاكيدبراينكهتوليدكنندگانفوالداگربخواهندزنجيرهكاملتوليد راداشتهباشند،بايدمعادندولتيبهآنهاواگذارشود،خاطرنشانكرد:ميشود تدابيري براي اهداي تسهيالت مناسب در جهت واگذاري معادن دولتي به صنايع فوالد در نظر گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.