وزراي اقتصادي دولت دوازدهم انتظارات جامعه صنعتي و معدني را در نظر بگيرند

Jahan e-Sanat - - News - دنياي خودرو

»جهانصنعت«- رييس هياتمديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران عملكرد دولت يازدهم در حوزه صنعت و معدن را مطلوب نميداند و خواستار چارهانديشي در ارتباط با ديون قبليتوليدكنندگاناست.

عبدالوهاب سهلآبادي ديروز در نشستي خبري با عنوان انتظارات بخش توليد از ديدگاه صنعتكاران و معدنكاران با تاكيد بر اينكه از دولت دوازدهم ميخواهيم در ارتباط با وزراي اقتصادي، انتظارات جامعه صنعتي و معدني را در نظر بگيرند، اظهار كرد: اصالح ساختار بانكي ضرورتي اجتنابناپذير است و بايد بدانيم كه با بهره نزديك به 40 درصد نميتوان توليد صادراتمحور داشت. عالوه بر اين مشكالت مالياتي و ارزش افزوده توليد كشور را دچار زيان كرده است.

وي ادام//ه داد: توقعم//ان از وزراي اقتص//اد، تعاون، كار و رف//اه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كش//اورزي اين اس//ت كه برنامههاي خود را در ارتباط با مش//كالتي كه ساليان سال وجود داشته ارائه كنند. همچنان در امر صادرات مشكالت گمركي داريم و در واردات مواد اوليه نيز با مشكل روبهرو هستيم.

رييس هياتمديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با اشاره به اينكه دولت معتقد است تسهيالت رونق توليد در جهت پيش//رفت بخ//ش صنعت و معدن بوده اس//ت، خاطرنشان كرد: معتقديم اين مساله درست نيست و بيشتر اين تسهيالت منجر به، بهروز شدن ديون توليدكنندگان شده است. جامعه صنعتي و معدني از دولت طلبكار است و همچنان سهم هدفمندي يارانهها به اين بخش اختصاص نيافته و جامعه صنعتي و معدني با مشكالت عديده و تبعات برخي مسايل روبهرو است.

سهلآبادي در بخش ديگري از صحبتهايش با تاكيد بر اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت ديگر پتانس//يل تجزيه شدن را ندارد، گفت: بايد وزيري توانمند براي وزارت صنعت، مع//دن و تجارت انتخاب ش//ود و از معاونان متخصص بهره گيرد. عالوه بر اين بايد تفويض اختيار در بخشخصوصي در دس//تور كار دولت دوازدهم باشد تا بتوانيم با شرايط بهتري كار را پيش ببريم.

وي با طرح اين پرسش كه در ارتباط با سود سپرده چه تصميمي قرار است در دولت دوازدهم اتخاذ شود، گفت: چه كسي حاضر است زماني كه به ازاي مبالغ چند ميلياردي س//ود سپرده چند برابري دريافت ميكند، پول خود را به چرخه توليد بياورد. بايد در ازاي حدي از سپرده تعريفي از ماليات صورت گيرد و اين مساله جلوگيري از تضييع حق جوانان اس//ت چراكه اشتغال زماني پديد ميآيد كه چرخ توليد در كشور بچرخد.

رييس هياتمديره خانه صنع//ت، معدن و تجارت ايران با درخواست اينكه ارائه تسهيالت به توليدكنندگان همانند نوش//داروي پس از مرگ سهراب نباشد، اظهار كرد: فرآيند دريافت تسهيالت بسيار طوالني است و همچنان در صدا و سيما با تبليغ برند خارجي روبهرو هستيم.

س//هلآبادي در پاسخ به سوال ديگري مربوط به عملكرد دولت يازدهم در حوزه صنعت و معدن تصريح كرد: عالوه بر اينكه وضعيت صادرات خوب نيس//ت و ميزان اشتغال حفظ نش//ده، دولت يازدهم در ارتباط با صنعت كش//ور موفقيت چشمگيري نداشته و اين مساله قابل اثبات است. ما تنها در بخشتوليدتوانستهايماز03 درصدظرفيتكشوربهرهبگيريم و آن را فعال كنيم.

وي ادامه داد: در بخش معدن نيز در دولت يازدهم اقدام قابل توجهي صورت نگرفته و اين در حالي است كه همه ميدانند معدن ميتواند جايگزين مناسبي براي نفت باشد.

رييس هياتمديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با تاكيد بر اينكه ظرفيت توليد در دولت يازدهم از 30 درصد افزاي//ش پيدا نك//رد و اين به معناي تعطيل//ي 70 درصدي واحدهاي توليدي نيست، گفت: اين مساله به معناي تعطيلي 70 درصدي واحدهاي توليدي نيست بلكه ما تنها توانستهايم 30 درص//د از ظرفيت توليد كش//ور را فعال كنيم. عالوه بر اين اش//تغال كشور رشد نداش//ته و در بسياري استانها به ويژه اس//تانهاي صنعتي، ضريب اشتغال پايين آمده است. توليدكنن//دهاي ك//ه با بهره ديون معوق//ه تحمل بار جديد برايش ش//دني نيست و دولت بايد نسبت به ديون قبلي آن چارهانديشي كند.

س//هلآبادي در پايان با بيان اينكه جراي//م ارزش افزوده از ديگر مس//ايلي است كه هزينه توليد را باال ميبرد، اظهار ك//رد: بانكي كه 24 درصد س//ود س//پرده پرداخت ميكند، چگونه ميتواند تس//هيالتي را با به//ره 18 درصد در اختيار توليدكنندگان قرار دهد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.