مسعودكيميايي67 سالهشد

Jahan e-Sanat - - News -

»اگر كس//ي مانند مسعود كيميايي فيلمساز نميشد بسياري از فيلمسازان امروزفيلمسازنبودند.«اينرااصغرفرهادي، درباره مسعود كيميايي گفته است. كسي ك//ه هفتم مردادماه 76 س//اله ش//د و از نخس//تين فيلمش »بيگانه بيا« در سال 1347 ودر72 سالگيتاآخرينفيلمش در س//ال 1395 به نام »قاتل اهلي« 31 فيلم مختلف ساخته اس//ت. فيلمهايي كه جنجالها و حواش//ي خ//اص خود را دارد و طرفداران س//ينماي ايران را به دو گروه موافقان و مخالفان كيميايي تقسيم كرده است.

كيميايي11فيلمقبلازانقالبساخته و12 فيلمنيزبعدازانقالبكارگردانيكرده است. او در اين مدت عالوه بر ساخت فيلم به نوشتن رمان و داستان نيز مشغول بوده است. جسدهاي شيش//هاي، زخم عقل، حسد و س//وردهاي مخالف اركسترهاي بزرگ ندارند از جمله كتابهاي مسعود كيمياييهستند.

آثارمسعودكيمياييرويفيلمسازانو نويسندگان بعد از خودش نيز تاثير زيادي گذاشته اس//ت. تعداد زيادي از بازيگران برجسته سينماي ايران را كيميايي مطرح كردهاست. بازيگراني چون فرامرز قريبيان، فريبرزعربنيا،بهمنمفيد،سعيدكنگراني، فريماه فرجامي، محمدرضا فروتن، فرامرز صديق//ي، احمد نجف//ي و ميترا حجار با فيلمهايكيمياييبهسينمامعرفيشدند وحتيبسياريازكارگردانانشناختهشده امروز مانند امير نادري، تهمينه ميالني و سامانمقدمنيزكارخودراابتداباسينماي كيميايي شروع كردهاند.

اگر كيميايي نب/ود، خيليها فيلمسازنميشدند

اصغر فرهادي كه امروز دو اسكار براي س//ينماي ايران به ارمغان آورده اس//ت، زماني )س//ال (88 درباره كيميايي گفته بود: »اگر كس//ي مانند مسعود كيميايي فيلمساز نميشد بسياري از فيلمسازان امروز فيلمساز نبودند. شاخصترين فيلم كيميايي بعد از انقالب دندان مار اس//ت و س//نديتي دارد و اگر روزي من بخواهم به بچ//هام بگويم ك//ه در زمان جنگ در تهران چه خبر بود، قطعا فيلم دندان مار را ميگذارمتاببيند.پالنيكهفرامرزقريبيان در فيل//م رد پاي گرگ با اس//ب از ميدان فردوسي رد ميش//ود، براي من به اندازه يك فيلم خوب لذتبخش است.« سخن اصغر فرهادي را احمدرضا احمدي و نجف دريابندرينيزتاييدميكنند.

نجف دريابندري كه در زمان نمايش فيلم قيصر نقدي درباره آن نوش//ته بود، درب//اره قيص//ر و كيميايي گفته اس//ت: »قيصرزمانيكهساختهشدرسمساختن فيلمهايي به سبك عربي مانند فيلمهاي مصريراشكست.فيلمقيصربامردمبيشتر از روشنفكران ارتباط داشت.«

احمدرض//ا احم//دي نيز درب//اره اين فيلمس//از گفته اس//ت: »بعد از ساخت فيلم قيصر، سد ساخته شدن فيلم توسط كارگردانه//اي ديگر كه متف//اوت نگاه ميكردند،شكستوتهيهكنندگانايرانيبا كارگردانهاييهمچونمهرجوييوتقوايي قرارداد بستند.«

بارزتري//ن تواناي//ي كيمياي//ي در فيلمنامههايش ديالوگها و مونولوگهاي خاصاوست.كيمياييزبانعاميانه)كوچه و بازار( را به خوبي ميشناسد و در ايجاد ضرباهنگ مناسب براي اداي آنها مهارت زيادي دارد.

مس//عود كيميايي خود درب//اره اين ديالوگها و واقعيتگرايي در آثارش گفته است: »اگر قيصر و سرب و رضا موتوري را ساختمبراساسواقعيتوواقعيتگراييبود. من در شرايط رمانتيك زندگي نميكنم بلكه در شرايط نامساعد زندگي ميكنم.«

او با اش//اره به اينكه فيلم بايد از درون فيلمس//از بيرون بيايد، ميگويد: »ستاد فيلمس//از قلب و نوع زندگياي است كه كرده بيدروغ و اگر فيلمساز طبقه خود را فراموشكندفيلمسازنميشود.ميتوانبا غريزهفيلمساختاماباغريزهفقطميتوان يكفيلميايكشعرويككتابنوشتاما بقيه آن فهم فيلمساز است.«

كيميايي فيلمسازي را يك مسووليت براي خود ميداند و ميگويد: »اگر فيلمي ساختم براي مسووليت بوده و هرگز براي تفريح نبوده است. بسيار وقتها دوست داش//تم، ميتوانستم بعد از ساخت فيلم خط قرمز ديگر فيلمي نسازم و اي كاش از اين عشق رها ميشدم.«

كيمياييازجملهفيلمسازانياستكه هميشه با منتقدان و روزنامهنگاران ارتباط داشته است و حتي برخي شخصيتهاي اصلي تعدادي از فيلمهايش روزنامهنگار بودهاند.

پرويز دوايي از جمله روزنامهنگاران و منتقداني است كه مسعود كيميايي رابطه خوبي با او داشته و دربارهاش گفته است: »زماني كه گروهي ميگفتند قيصر فيلم بدي است، پرويز دوايي به من ميگفت تو به اين افراد كار نداشته باش و به اصطالح اينها با من و همين حرف دوايي بس//يار خوب بود.«

كيمياي//ي ميگوي//د: »پرويز دوايي در شكلگيري نوعي از تفكر در سينما س//هيم بود و من با پرويز دوايي زندگي تنگاتنگي كردم و سينما بخشي از اين زندگي بود. پرويز دوايي نميگذاش//ت من تنهايي جن//گ بروم، خيلي برايش احت//رام قائلم، همانطور كه براي پرويز نوري احترام زيادي قائلم.«

كيميايينقدرامهمميداندوميگويد: »نقد يك مقوله هم پيچيده و هم س//اده است. بيشترين نوشتههاي نوشته شده به نويسنده خيلي ارتباط دارد اينكه نويسنده چقدر فيلم ديده اس//ت و چه سني دارد بسيار مهم است. من نقدها را ميخوانم اما لهجه من بعد از خواندن اين نقدها عوض نشدهاست.«كيمياييبهشهرتهرانبسيار عالقهمنداستوهرچندسفرهايبسياري رفتهاماهيچجامانندتهرانرامناسببراي زندگي نميداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.