رونماييازبرنامهواستراتژيتوسعهگردشگريكشور

Jahan e-Sanat - - News -

با گذشت يك هفته از انتصاب سرپرست معاونت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، برنامههاي در دست اقدام و استراتژيهاي مرتبط با توسعه گردشگري كشور كه بيشتر در راستاي همان سياستهاي قبلي، چشمانداز و قانون برنامه ششم توسعه تعريف شده است، اعالم شد.

ميرهادي قرهس//يدرومياني در نشستي با مديران كل معاونت گردشگري، برنامهها و استراتژيهاي توسعه گردشگري كشور را از سوي معاون رييسجمهور و رييس س//ازمان اعالم كرد و گفت: »رويكرد توس//عه پايدار و مدرن صنعت گردشگري و توسعه بستههاي سفر به عنوان يكي از عوامل موثر در رشد اقتصادي كش//ور، افزايش نرخ اشتغال، مقابله با مركزگرايي و توسعه مناطق حاشيهاي، گسترش چتر امنيت اقتصادي و سياسي محسوب ميشود كه تحقق آن تنها با تبديل مناطق مختلف ايران به عنوان يك برند جهاني در زمينه گردشگري و اضافه شدن نام كشورمان در فهرست 10 مقصد برتر در فهرست كشورهاي گردشگرپذير تا سال 1404 امكانپذير خواهد بود.«

او اضاف//ه ك//رد: »براي تحقق اين رويكرد و با توجه به تاكيدات رياس//ت جمهوري اس//المي ايران و آحاد مس//ووالن و مردم كشورمان و با عنايت به اين نكته كه مدل توسعه گردشگري يك مدل تركيبي نظارتي، هماهنگي و سياستگذاري است، سرتيتر برنامههاي در دست اقدام براي تحقق اهداف بزرگ توسعهاي در اين بخش اعالم شده است.« رومياني گفت: »واگذاري حداكثري امور تصديگري به بخش خصوصي و تثبيت راهبري برنامههاي ملي توسعه گردشگري توسط اين بخش«، »بسترسازي قانوني و ايجاد شفافيت حداكثري ب//راي رفع موانع بوروكراتيك، تش//تت دس//تگاههاي ذيمدخل و رانتهاي اطالعاتي«، »ايجاد برندهاي گردش//گري منطق//هاي به جاي تكيه صرف بر محصوالت ارزانتر«، »تقويت همكاريهاي بينالمللي و جلب سرمايهگذاران خارجي براي توسعه زيرساختهاي گردشگري و برندينگ«، »تنوعبخشي به محصوالت گردشگري براساس تقاضاهاي انفرادي گردشگر« و نيز »تنوعبخشي مقاصد گردشگري در سطح كشور از طريق توسعه ظرفيتهاي بالقوه مانند گردشگري دريايي در خليج فارس، سواحل مكران و درياي خزر و گردشگري آبي در رودخانهها و درياچههاي پشت سد منطبق بر معيارهاي زيستمحيطي، كويرنوردي، گردشگري ماجراجويانه، گردشگري ورزشي ...و و هماهنگسازي برنامههاي ديگر دستگاهها براي تامين زيرساختهاي حملونقلي، بهداشتي، اينترنتي «...و در كنار ساير موضوعات از جمله اهم برنامههاي در دست اقدام جهت تحقق اهداف بزرگ توس//عهاي به ش//مار ميآيد.« سرپرست معاونت گردشگري در ادامه استراتژيهاي تدوينشده در راستاي توسعه گردشگري كش//ور را برشمرد و گفت: »استراتژيهاي »برنامهريزي«، »سرمايهگذاري«، »س//ازماني«، »گردش//گري داخلي«، »تحقيق و توس//عه«، »حمل و نقل و زيرساخت«، »تبليغات و بازاريابي«، »آموزشي«، »توسعه كيفيت خدمات«، »برندسازي«، »تنوع گردشگري«، »استراتژي مناطق مشهور فعلي«، »مناطق توسعه گردشگري«، »كريدورهاي استراتژيك« و نيز »ثبت جهاني« از جمله راهكارهاي اجرايي براي دس//تيابي به اهداف تعيينش//ده است.« به نقل از روابطعمومي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، رومياني در توضيح استراتژي سازماني بيان كرد: »اصالح ساختار اداري و نهادي معاونت گردش//گري كشور براساس سه ماموريت سياستگذاري، نظارت و هماهنگي و تثبيت تش//كلهاي بخشخصوصي به عنوان مجريان برنامههاي توس//عه گردش//گري، به كارگيري نيروهاي جوان، پوي//ا و اولويت دادن به طرحهاي خالقانه در كنار بخش دوم شامل ايجاد شوراهاي گردشگري در سطح ملي، منطقهاي، استاني و محلي براي جلب مشاركت كامل و فعال موثران و منتفعان از توس//عه گردشگري و نيز كليه نهادهاي عمومي، خصوصي و سازمانهاي غيردولتي در تصميمسازيها و تصميمگيريهاي مرتبط با توسعه گردشگري، استراتژي سازماني را شامل خواهد شد.« رومياني كه معاون حقوقي، مجلس و امور استانهاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري است، يك هفته پيش با حكم زهرا احمديپور، رييس اين سازمان، با حفظ سمت، سرپرست معاونت گردشگري شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.