تمديد ثبتنام در آزمون جامع گردشگري

Jahan e-Sanat - - News -

طبقاعالمدفترمطالعاتآموزشگردشگريسازمانميراثفرهنگيمهلت ثبتنام در سامانه جامع آموزش گردشگري با هدف شركت در آزمون جامع دورههايكوتاهمدتگردشگريتاساعت42 امروزتمديدشد.

داوطلباني كه قصد شركت در آزمون جامع دورههاي كوتاهمدت گردشگري رادارند؛تاساعت42 امشب،يكشنبه8 مردادماهفرصتدارندباورودوثبتنام در سامانه جامع آموزش گردشگري به آدرس edutourism.ichto.ir: براي شركتدرآزمونجامعدورههايكوتاهمدتگردشگرياقدامكنند. برايناساس متقاضيان13 استانومناطقآزادكشوردررشتههاي»راهنمايانايرانگرديو جهانگردي«،»راهنمايانطبيعتگردي«،»راهنمايانژئوتوريسم«ونيز»مديريت فني بند «(ب) در آزمون جامع دورههاي كوتاهمدت گردشگري به رقابت خواهند پرداخت. شركت فراگيران در آزمون جامع گردشگري منوط به تاييد موسسات آموزشي مربوطه در بازه زماني تعريف شده است. متقاضيان از يكم مردادماه فرصت داشتهاند براي ثبتنام در سامانه مورد نظر اقدام كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.