شناسايي ويروس در كامپيوتر

Jahan e-Sanat - - News -

ويروسه//ا همواره مش//كالتي براي كامپيوترهاي شخصي و اداري ايجاد ميكنند.

ويروسه//اي كامپيوت//ري و بدافزاره//ا ميتوانند س//بب ايجاد مش//كالتي براي كامپيوتر ش//وند. برخ//ي از بدافزارها دائم//ا تكثير ميش//وند تا زماني كه همه فضاي هاردديسك شما را پر كنند. انواع ديگر بدافزارها دادههاي دس//تگاه ش//ما را از بين ميبرند و كامپيوتر را ب//ه هم ميريزند. حتي برخي از آنها وارد ايميل ش//ما ش//ده و كد مخرب را براي ليس//ت مخاطبين شما ميفرستند.

در اي//ن مواق//ع احتمال وجود كراكر باال ميرود، كراكر يك هكر مخرب است كه از بدافزار استفاده كرده و از راه دور به كامپيوتر شما دسترسي پيدا ميكند.

استفاده از روشهاي محاسباتي امن و نصب نرمافزار آنتي ويروس مطمئ//ن از جمل//ه كارهاي مهم براي جلوگيري از ويروس//ي شدن كامپيوتر است. ش//ماميتوانيد با توج//ه و دق//ت الزم و دوري از برخ//ي تلههاي موج//ود در وب، از اكثر بدافزاره//ا در امان بمانيد. نخس//تين و بهترين كار اين است كه نرماف//زار آنتيويروس خود را بهروزرساني كنيد.

گاه//ي نميت//وان از كامپيوتر در مقاب//ل ويروسه//ا محافظ//ت ك//رد. ممكن اس//ت نرمافزار آنتي ويروس ش//ما ب//ه روز نباش//د يا توس//ط كد خاص هوشمندانهاي غير فعال شده باشد. ممكن است ش//ما بهطور تصادفي روي لينكي كلي//ك كنيد و وي//روس را فعال كنيد، يا هر شخص ديگري كه در حال استفاده از كامپيوتر شماست برخ//ي از بدافزارها را به اش//تباه دانلود كند.

چگون//ه ميت//وان پي ب//رد كه كامپيوتر ويروسي شده است؟ اگر نرمافزار آنتيويروس شما قوي و به روز باشد، پيغامي دريافت ميكنيد مبني بر اينكه برنامه آنتي ويروس در حال اسكن كامپيوتر شماست. اين برنامه وي//روس را مييابد. اما اگر نرمافزار ش//ما به روز نباشد يا ويروس برنامه آنتي ويروس ش//ما را غيرفعال كرده باشد چطور؟ آيا عالئمي وجود دارند كه نشان دهند كامپيوتر شما ويروسي شده است؟ درواقع چندين نش//انه وجود دارد كه با آنها ميتوان به وجود بدافزار در كامپيوتر پي برد.

اگر كامپيوتر ش//ما دچار به هم ريختگي شود، نشانه آن است كه مشكلي برايش به وجود آمده است. برخ//ي از بدافزارها فايلهاي مهم كامپيوتري شما را به هم ميريزند. اين موضوع سبب ميشود كامپيوتر ش//ما س//ر و صداي زيادي توليد كن//د. اگر كامپيوت//ر حين اجراي يك برنامه خاص يا باز كردن يك فايل خاص سر و صدا توليد كند، اي//ن بدان معناس//ت ك//ه بدافزار س//بب بههم ريختگ//ي دادههاي كامپيوتري شده است.

يكي از عالئم ديگر وجود بدافزار در كامپيوتر پايين آمدن س//رعت اجراي برنامه نسبت به قبل است. در چنين مواقع//ي كد مخرب در ح//ال بي//رون كش//يدن اطالعات پردازشي از كامپيوتر شماست.

اگر شما در حال اجراي برنامه س//نگيني نيس//تيد ام//ا س//رعت كامپيوت//ر ش//ما كند اس//ت، بايد احتم//ال دهيد ك//ه كامپيوترتان ويروسي شده است.

پيغامهاي عجيب مبني بر اينكه شما نميتوانيد به درايو خاصي در كامپيوترتان دسترسي پيدا كنيد نيزميتواند نش//انه وجود ويروس باشد.

همچني//ن اگر برنامهاي اجرا يا فايلي باز نش//ود احتمال ويروسي ش//دن وج//ود دارد. برخي عالئم مش//ابه ديگ//ر پاس//خگو نب//ودن س//ختافزارهايي مانن//د پرينت//ر اس//ت. اگر هيچ يك از اين عالئم نشاندهنده وجود ويروس نباشد، مش//كل ميتواند از جاي ديگري باشد.

يكي ديگر از نش//انههاي وجود ويروس آن اس//ت ك//ه اندازههاي فايلها نوسان داشته باشند، حتي اگر ش//ما به آن فايلها دسترسي نداشته باش//يد. در صورتي كه به من//و دسترس//ي داري//د و نمايش فايلها عجيب يا غيرطبيعي است باز هم اي//ن امكان وجود دارد كه كامپيوتر شما دچار حمله بدافزاري شده باشد.

نكت//ه مه//م آن اس//ت ك//ه ويروسهاي كامپيوتري ميتوانند سبب مش//كالتي شوند كه در باال گفته ش//د، اما تنها اين ويروسها نيستند كه ميتوانند سبب ايجاد چنين مش//كالتي ش//وند. ممكن است مشكل از جاي ديگري باشد. اگر مطمئن ش//ديد كه كامپيوتر شما ويروسي شده بايد راههاي از بين بردن ويروس را امتحان كنيد. بدين ترتيب ممكن است برخي از دادههاي شما از بين بروند اما همه دادهها از بين نميروند.

هنگامي كه در حال گش//ت و گ//ذار در صفحات وب هس//تيد، ممك//ن اس//ت ب//ا پيغامه//اي هش//داردهنده روبهرو شويد، اين پيغامها هشدار ميدهند كه ويروسي در كامپيوتر شما يافت شده و شما بايد نرمافزاري را دانلود كنيد تا از اين ويروس رهايي يابيد. مراقب باش//يد! اغلب اين پيغامها حقه هس//تند ب//راي اينكه ش//ما نرماف//زار را دانلود كنيد و نرمافزار به كامپيوتر ش//ما آس//يب بزند يا جاسوسي كند. اگر چنين پيغامي از س//مت آنتيويروس يا نرمافزار جاسوس//ي شما نيست، پس بهآن اعتماد نكنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.