استفاده از هوش مصنوعي به منظور درك ميزان استرس كاري

Jahan e-Sanat - - News - دنیای تکنولوژی

ب//ه تازگي ش//ركت فوجيتس//و به س//راغ پروژهاي بس//يار جالب و هيجانانگي//ز رفته اس//ت كه در آن از قابليتهاي هوش مصنوعي براي تش//خيص ميزان فش//ار و استرس كاري ب//ه كارگ//ران و كارمن//دان استفاده ميشود.

ام//روزه عملك//رد كارگ//ران و كاركنان، بهش//دت تحت نظر بوده و مسالهاي بااهميت تلقي ميشود و كارفرماها تالش دارند شرايط كاري را به نحوي فراهم كنند كه كارمندان و كارگران بتوانن//د بهترين بازدهي ممكن را داشته باشند.

در اي//ن مي//ان به عن//وان مثال، يكي از مش//كالت اصل//ي بازدارنده كارمندان براي استفاده از پتانسيل اصليش//ان را ميت//وان گرماي هوا در فصل تابس//تان دانست كه بدون ش//ك موجب كاهش بهرهوري كلي شركتها ميشود.

شركت فوجيتس//و درصدد رفع اين مش//كل برآم//ده و ب//راي نيل ب//ه اين ه//دف، به س//راغ راهكاري هوش//مندانه و نوآورانه رفته است و قصد دارد از ه//وش مصنوعي براي اين امر بهره گيرد.

اين سيس//تم ميتوان//د از طريق اعمال كاربريهاي هوش مصنوعي، عملكرد كارمندان را تحت نظر گرفته و با درك و تحليل شرايط، از ايجاد فشار بيش از حد بهواسطه گرما در فصل تابستان پيشگيري كند.

گفتني اس//ت اين سيستم هوش مصنوع//ي در حقيق//ت بخش//ي از MetaArc پلتف//رم تج//ارت ديجيتالي و اينترنت اشياي شركت فوجيتس//و اس//ت ك//ه از آن براي مديري//ت س//المت در محيطهاي كاري استفاده ميشود.

براساس اعالم شركت فوجيتسو، اين الگوريتم ميتواند ميزان تجمع فش//ار ناش//ي از گرم//ا را براس//اس مولفههايي كه بهص//ورت فردبهفرد متفاوت هستند تخمين بزند.

اين ام//ر ميتواند به روشهايي براي حفاظت از افراد بر پايه شرايط ش//خصي و انف//رادي آنه//ا منتهي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.