بيست و نهمين المپياد جهاني كامپيوتر برگزار شد

Jahan e-Sanat - - News -

بيست و نهمين المپياد جهاني كامپيوتر 2017 از ديروز و براي نخستين بار در ايران آغاز شد. در اين المپياد 320 نفر از 85 كشور در قالب تيمهاي چهار نفره به مدت يك هفته با هم رقابت خواهند كرد.

همچنين براي نخستينبار كشور فلسطين در اين المپياد حضور دارد. امروز و سهشنبه 10) مرداد( دو آزمون به مدت زمان پنج ساعت براي دانشآموزان برگزارميشود. امتحانات مربوط به المپياد كامپيوتر در دو نوبت برگزار ميشود كه در هر نوبت سه مساله و پنج ساعت فرصت براي پاسخ به آن وجود دارد؛ دانشآموزانشركتكنندهبايدبه51 مسالهدردومرحلهتشريحيوتستيپاسخ دهند. ايران پيش از اين ميزبان المپيادهاي نجوم و فيزيك بوده است.

گفتنياستبراي01 نفراولشركتكنندهدرالمپيادجهانيكامپيوتر7102 امكان تحصيل بدون كنكور در رشته دلخواه و براي ساير برگزيدگان در سطح كشور امكان تحصيل در حوزه تخصصي بدون كنكور وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.