دستگيريمغزمتفكرپولشوييدرفضايمجازي

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- مقامات آمريكايي مالك يكي از قديميترين شبكههاي تبادل مالي و پولشويي با استفاده از پول مجازي بيت كوين را دستگير كردهاند. شبكه ياد شده كه BTC-e نام دارد، توسط بسياري از خالفكاران سايبري در سراسر جهان مورد استفاده قرار ميگرفت. البته مالك اين شبكه اتهامات ديگري مانند پولشويي، هك، حمالت باجافزاري، فساد و فروش مواد مخدر را هم در كارنامهاش دارد. اين فرد روس 38 ساله كه الكساندر ونيك نام دارد، توس//ط پليس يونان دستگير شده است. او يك مجرم بينالمللي توصيف شده كه مغز متفكر بسياري از فعاليتهاي جنايتكارانه در فضاي مجازي بوده است. پليس تجهيزات الكترونيك مورد استفاده وي را نيز براي بررسيهاي بيشتر ضبط كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.