كوچ يك ميليون كاربر از توئيتر

Jahan e-Sanat - - News - رویداد

ه//رگاه نام//ي از ش//بكههاي اجتماعي برده ميش//ود بياختي//ار فيسبوك و توئيتر بر اذهان نقش ميبندند كه هر كدام بس//ته به داليل و اهداف خاص به خود، خدماتي را به ميليونها كاربر ارائه ميدهند اما برخالف فيسبوك ك//ه رش//د قابلتوجهي را در طي چند س//ال اخير تجربه كرده، توئيتر اما به سرنوش//تي تقريبا برعكس دچار شد و نتوانست همپاي رقيب سنتي خود مسير موفقيت را طي كند. براس//اس گزارش مالي سه ماهه دوم امسال توئيتر، كه از كاهش تعداد كاربران و همچنين زيان مالي در اين بازه زماني خبر ميدهد، توئيتر در سهماهه منتهي به 30 ژوئن، بالغ بر 1 ميليون كاربر خود را در مقايسه با سه ماهه نخست امسال از دست داده است. اين شركت در ماه آوريل اعالم كرده بود كه تعداد كاربران فعال ماهانه اين ش//بكه اجتماعي، 14 درصد رش//د داشته است اما طولي نكشيد كه گزارش وبسايت انگجت نشان داد كه برخالف ادعاي توئيتر، آمارها ثابت اس//ت و از رشد تعداد كاربران خبري نيست. با اين حال، گزارش امروز توئيتر حاكي از آن بوده كه اين ش//ركت در س//هماهه دوم 2017 ميالدي، حدود 116 ميلي//ون دالر زي//ان مالي را تجربه كرده كه اين رقم در مدت زمان مش//ابه سال گذشته، برابر با 107 ميليون دالر عنوان شده بود.

مي//زان درآمده//اي حاصل از تبليغات در اين ش//بكه اجتماعي نيز، 489 ميليون دالر ذكر شد. اين در حاليست كه اين شركت در سهماهه دوم سال ‪535 ،2016‬ ميليون دالر را از طريق تبليغات بهدست آورده بود. جداي از زيان مالي، توئيتر در سهماهه گذشته بسياري از كاربران خود را از دست داده است كه گفته ميشود اين امر بهدليل عدم كارآمدي اقدامات اين ش//ركت در محافظت از كاربران در برابر ترولها و مهاجمان س//ايبري بوده است. اگرچه اين شركت طي ماههاي اخير تمامي تالش خود را جهت رفع اين مش//كل و ارتقاي قابليتهاي اين پلتفرم به كار بسته است اما بهنظر ميرسد كه اين اقدامات نتوانسته كاربران ناراضي را از ترك اين شبكه اجتماعي منصرف كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.