پایان کار نظام مهندسی؟

Jahan e-Sanat - - News -

گروه مس/کن- پ//س از دومین//وی لغو تفاهمنام//ه ش//هرداریها ب//ا س//ازمان نظام مهندس//ی، بار دیگ//ر حذف این س//ازمان از چرخه صدور پروانههای ساختمانی در وزارت راهوشهرس//ازی کلی//د خورده اس//ت. رییس س//ازمان نظام مهندس//ی به تازگی از دستور عباس آخون//دی، وزیر راهوشهرس//ازی برای حذف این سازمان از چرخه صدور پروانههای س//اختمانی خبر داده اس//ت. ف//رجاهلل رجبی اگرچه معتقد است »هیچ آییننامه یا مصوبهای نمیتواند آن را از سازمان نظام مهندسی پس بگیرد« اما گفته که آخوندی دستور داده است این اتفاق رخ دهد.

وزارت راهوشهرسازی درست پس از پایان تعطی//الت نوروزی امس//ال، آییننامه کنترل ساختمان را به دولت ارائه کرد و به کمیسیون زیربنای//ی دولت برای رس//یدگی ارجاع داده ش//د. این آییننامه با س//ه موضوع اصلی قرار اس//ت در راس//تای »تروی//ج مق//ررات ملی« س//ازمان نظم مهندس//ی را از مسیر ساخت و س//از و صدور پروانه حذف کند. اصالح قانون مقرارت ملی س//اختمان ک//ه در نهایت یکی از مهمتری//ن اختیارات نظام مهندس//ی را به وزارت راهوشهرس//ازی منتقل میکند صدای بسیاری از فعاالن س//ازمان نظام مهندسی را در آورده است.

از دی//دگاه موافقان حذف نظام مهندس//ی عملکرد این س//ازمان در راستای صدور پروانه س//اخت و ساز چند اش//کال اساسی دارد که تاکنون حل نش//ده اس//ت؛ وجود پروندههای بالتکلیف مهندس//ان ناظر یکی از اصلیترین موارد اختالفی اس//ت. بر همین اساس رییس س//ازمان نظام مهندس//ی با اعالم اعتراض به مصوب//ه کمیس//یون زیربنایی دول//ت درباره آییننامه کنترل س//اختمان گفته اس//ت: به دس//تور آخوندی س//ازمان نظام مهندسی از چرخه صدور پروانه ساختمانی تا »پایان کار« حذف شد. رجبی: آخوندی تفاهمنامه را تکذیب کرد فرجاهلل رجبی در پاس//خ به این س//وال که ظاهرا سازمان نظام مهندسی کشور از چرخه صدور پروانه س//اختمانی ت//ا پایان کار حذف شده و نسبت به آن معترض است، گفته است: »برای پیشنویس آییننامه کنترل ساختمان جلس//ات متعددی با مس//ووالن ارشد وزارت راهوشهرسازی برگزار کردیم و در نهایت به یک متن مشترک رسیدیم و صورتجلسهای تنظیم شد که این صورتجلسه در وزارت راهوشهرسازی موجود اس//ت بنابراین با گذشت کمتر از یک سال از تنظیم این صورتجلسه و تأیید وزارت راهوشهرسازی به یکباره متوجه شدیم که این متن در مورد توافق از سوی مقام عالی وزارت راهوشهرسازی تکذیب و سازمان نظام مهندسی از کنترل ساختمان که جزو وظایف اصلی آن است، حذف میشود.«

رجبی ادامه میدهد: »به هر حال جملهای از آخوندی وزیر راهوشهرسازی نقل شده است که امیدواریم این گونه نباشد و آن، این است که سازمان نظام مهندسی از چرخه صدور پروانه س//اختمانی تا پایان کار حذف شود و حضور نداشته باشد.« رییس سازمان نظام مهندسی کشور با تأکید بر اینکه نظارت بر عملکرد عوامل فنی ساختمان و تنظیم رابطه عوامل حرفهای با کارفرما جزو وظایف اصلی این سازمان است و با صراحت قانون به آن اش//اره کرده اس//ت، میگوید: »حذف س//ازمان نظام مهندس//ی را از طری//ق قانون پیگیری خواهیم کرد، وزارت راهوشهرسازی باید این آییننامه را پس بگیرد و مجددا اصالحات را روی آن انجام دهد.« خط و نشان نظام مهندسی رجب//ی در ادام//ه تلویح//ا ب//رای وزارت راهوشهرسازی خط و نشان کشیده است؛ او به فارس میگوید: »سازمان نظام مهندسی برای نظ//ارت بر دس//تاندرکاران و اعضای صاحب صالحیت در حوزه مهندسی ساختمان که در قانون به آن تاکید شده است نه از کسی برای تسریع کار اجازه میگیرد و نه هیچ آییننامه ی//ا مصوبهای میتواند آن را از س//ازمان نظام مهندسی پس بگیرد.«

رجبی در پاس//خ به این س//وال که ظاهرا این حذف سازمان نظام مهندسی از آییننامه کنترل ساختمان باعث شده تا در تماس تلفنی با آخوندی وزیر راهوشهرسازی تهدید کنید از رأی اعتماد مجلس برای وزیر راهوشهرس//ازی ش//دن دوباره او جلوگیری خواهید کرد، گفته اس//ت: بنده با وزیر نه بلکه با معاون مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی تلفنی صحبت ک//ردم و گفتم اگر در ح//وزه وظایف و جریان این آییننامه نبودید چرا این صورتجلس//ه را امضا کردید.

او ادامه میدهد: تردید نداش//ته باشید که جامعه مهندسی برای احقاق حق خود تالش خواه//د کرد چ//را که وقت//ی پیشنویس این آییننامه به توافق س//ازمان نظام مهندسی و وزارت راهوشهرس//ازی رس//یده چرا باید این موضوع به یکباره نادیده گرفته شود. مسیر تفسیر از قانون باز است ریی//س س//ازمان نظام مهندس//ی معتقد است: »بر اس//اس نص صریح قانون، سازمان نظ//ام مهندس//ی وظیفه تنظی//م رابطه بین صاحب//ان حرف//ه مهندس//ی و کارفرمایان را دارد و این وظیفه را با هیچ گروهی تقس//یم نمیکند،پس باید هر گونه قراردادی به تایید س//ازمان نظام مهندسی برسد.« این سخنان رجبی چن//دان دقیق نیس//ت چراکه مرجع سیاستگذاری کالن در سرفصل ساخت و ساز وزارت راهوشهرسازی است. بر اساس آییننامه اجرایی ماده 33، در آییننامه اجرایی ماده 25 قانون، مهندس ناظر را شخصی تعریف میکند که دارای پروانه کار مهندسی از طرف وزارت راهوشهرسازی باشد، از طرف مالک به مرجع صدور پروانه س//اختمان معرفی میش//ود و مس//وولیت نظارت بر ساخت بر اساس پروانه س//اختمان و کیفیت اج//را را دارد. بر همین اساس وزارت راهوشهرسازی نیز میتواند برای این اقدام خود دالیل قانونی داش//ته باشد اما مشکل از جایی آغاز میشود که قانون مسیر تفس//یر را باز گذاشته است. بر همین اساس ممکن اس//ت مراجع قضایی ی//ا قانونگذاری بتوانند این اختالف را حل کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.