اجرای عملیات توسعه فاضالب در شهرستان قدس

Jahan e-Sanat - - News -

بی//ش از 65 ه//زار مترمرب//ع از اراضی ملی ای//الم رفع تصرف ش//ده که ب//ا تش//کیل بیش از 60 پرونده قضایی محقق ش//ده اس//ت. مدی//رکل راهوشهرس//ازی ایالم در این خصوص گفت: با تشکیل یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی در اواخر س//ال رد1394 اداره کل راهوشهرسازی استان و همکاری نیروی محترم انتظامی و مراجع قضایی با این یگان روند حفاظت از اراضی ملی و دولتی و پیش//گیری از تصرف این اراضی و آزادسازی اراضی تصرف شده توسط افراد سودجو روند منسجم و مناسبی به خود گرفت که این مهم منجر به آزادسازی بیش از 65 هزار مترمربع از اراضی ملی در این مدت شده است.

میرجعفریان خاطرنشان کرد: در سال ‪50 ،1395‬ هزار مترمربع از اراضی ملی استان رفع تصرف شد و در سالجاری نیز تاکنون بیش از 15 هزار مترمربع رفع تصرف ارضی ملی داشتهایم.

وی اف//زود: عالوه بر رفع تصرف ای//ن میزان از اراضی ملی یگان حفاظت از اراضی ملی رویکردی پیش//گیرانه داش//ته به طوری که تصرف جدید در اراضی ملی در حد صفر بوده است.

اجرای عملیات لولهگذاری فاضالب به طول0051 متر در خیابان امارت شهرستان قدس آغاز شده است. بهزاد رضوانی با اعالم این خبر افزود: با توجه به ضرورت انجام لولهگذاری و نصب انشعابات فاضالب جهت ارتقای سطح بهداشت عمومی، عملیات اجرای توسعه شبکه فاضالب، در کوچههای خیابان امارت شهرستان قدس در حال انجام است.

وی ادامه داد: در این عملیات از لولههایی با س//ایز 200 میلیمتر اس//تفاده شده است و نصب حدود 500 فقره انشعاب فاضالب در کوچههای شهید مطهری، شهید رجایی، پروین اعتصامی و احمدی دوم به اتمام رسید که با تقدیر شهروندان از مجموعه امور آبفای شهرستان قدس همراه بود. به گفته رضوانی، امور آبفای شهرستان قدس در سالجاری نصب 3000 رشته انشعاب و پنج کیلومتر توسعه شبکه فاضالب را در برنامه کاری خود قرار داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.