بازدید استاندار گیالن از احداث مدول دوم تصفیهخانه گیالن

Jahan e-Sanat - - News -

معاون بهداشتی دانش//گاه علوم پزشکی ایالم گفت: دانشگاه علوم پزش//کی ایالم در ردیف 10 اس//تان برتر در سامانه یکپارچه بهداشت )سیب( است.

راض//ی ناصریفر با اعالم این خبر اظهار ک//رد: پرونده الکترونیک سالمت مبتنی بر شناسه )کدملی( است که برای هر فرد ایجاد میشود و همه اطالعات مربوط به سالمت وی، قبل از تولد تا پس از مرگ در آن ثبت میشود.

وی ادامه داد: با اس//تفاده از رمز عبور و الزامات الزم و حفظ حریم شخصی، امکان دسترسی به این اطالعات توسط فرد، بهورز، مراقبان سالمت، پزشک معالج او یا سایر افراد ذیصالح مطابق با سطح دسترسی تعریف شده در سراسر کشور ایجاد خواهد شد.

ناصری فر افزود: از جمعیت 580158 هزار نفری تحت پوش//ش استان 93 درصد تحت پوشش سامانه یکپارچه بهداشت )سیب( قرار گرفته که در مناطق شهری 90 درصد و در مناطق روستایی و عشایری صددرصد است.

معاون بهداش//تی دانش//گاه علوم پزش//کی ایالم در ادامه گفت: 43 درص//د جمعی//ت ش//هری و 100 درصد جمعیت روس//تایی و عش//ایری اس//تان حداقل یکبار از خدمت در سیس//تم بهداش//ت برخوردار بودهاند.

در راستای توجه به اهمیت حوزه آبرسانی، استاندار گیالن از پروژه احداث مدول دوم تصفیهخانه بزرگ آب گیالن به روشBOT بازدید کرد.

در ابتدای این بازدید نجفی، استاندار گیالن در نشست با مدیرعامل و مسووالن شرکت آب و فاضالب و همچنین سرمایهگذاران این پروژه، ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده اظهار داشت: بعد از توافقات برجام اتفاقات خوبی برای کشور رخ داد.

وی با اشاره به افت قیمت نفت و تحریمهای سالهای گذشته و طوالنی شدن زمان اجرای پروژههای عمرانی اظهار داشت: از نتایج ارزشمند برجام استفاده از ظرفیتهای سرمایهگذاران بخش خصوصی است.

استاندار گیالن با تاکید بر اینکه احداث مدول دوم تصفیهخانه بزرگ آب گیالن، پروژه ارزشمندی است، تصریح کرد: رسانه ملی باید اقدامات این حوزه را به تصویر بکشد و با توجه به اینکه اجرای فاز اول نیز بسیار ارزشمند بوده امیدواریم با تسریع در روند اجرای مدول دوم، شاهد بهرهبرداری از این پروژه در سال آتی باشیم.

نجفی تجارب خوب شرکتهای سرمایهگذار این پروژه را بسیار ارزشمند دانست و گفت: دانش فنی و بومی این سرمایهگذاران حائز اهمیت است و برای رسیدن به موفقیت باید تمامی عوامل اجرایی همکاری الزم را با یکدیگر داشته باشند.

نماینده عالی دولت تدبیر و امید در گیالن با اشاره به افتخارات کسب شده در حوزه گازرسانی یادآور شد: موفقیت چشمگیر در این حوزه، نمونهای از همکاری مناسب استانی است. همچنین اجرای پروژه راه آهن نیز اتفاق بزرگی است که دولت، فراتر از اعتبارات مصوب همکاری میکند و امید است در ماههای آتی افتتاح شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.