اهدای نشان سیمرغ به پروژه نگین شهر اصفهان

Jahan e-Sanat - - News -

نازککار، مدیر کل راهداری و حملونقل جادهای گیالن از آغاز اجرای فاز نخست عملیات روکش آسفالت محور اسالم به خلخال به طول 71کیلومتر خبر داد.

مدیر کل راهداری و حملونقل جادهای استان گفت: سپری شدن عمر مفید رویه آسفالتی محور فوقالذکر حدفاصل کیلومتر 18 تا 35 و نیز خرابیهای ناشی از برفروبی و نمکپاشی و یخبندان عمدهترین دالیل آغاز اجرای این پروژه بوده است.

این مقام مسوول سپس افزود: هزینه اجرای فاز نخست این پروژه حدود 40 میلیارد ریال بوده که از محل اعتبارات ملی و استانی تامین شده است و درصددیم تا هفته دولت سالجاری این پروژه به اتمام برسد.

نازککار در ادامه خاطرنش//ان کرد: در صورت تامین اعتبار الزم تا پایان س//الجاری نسبت به روکش آسفالت مابقی محور مذکور نیز اقدام خواهد شد. وی افزود: محور اسالم به خلخال مسیری توریستی- گردشگری با جاذبههای بکروطبیعی به طول 70 کیلومتر بوده و به عنوان راه ارتباطی گیالن به اردبیل محسوب میشود که 47 کیلومتر از مسیر مذکور در حوزه استحفاظی شهرستان تالش قرار دارد.

همزمان با برگزاری مراسم افتتاح پروژه نگین شهر در قالب شصت و پنجمین برنامه از سری برنامههای هر هفته چند افتتاح، نشان سیمین به پروژه نگین شهر اهدا شد. مراسم رونمایی از پروژه مشارکتی نگین شهر که باحضور شهردار اصفهان، معاونان وی و اعضای شورای اسالمی شهر در محل افتتاح این پروژه واقع در خیابان چهارباغ باال برگزاری شد، با اهدای نشان سیمین به این پروژه عظیم همراه شد.

نشانسیمینویژهپروژههاییاستکهعالوهبررعایتاستانداردهایملیساختمان، از خالقیت و نوآوری قابل توجهی در ساخت و احداث آنها استفاده شده است. گفتنی است؛ مجموعه نگین شهر که 199 واحد تجاری و 13 واحد اداری را در اختیار شهروندان اصفهان قرار میدهد، پنجم مردادماه با حضور شهردار اصفهان، معاونان وی و اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان در قالب شصت و پنجمین برنامه از سری برنامههای »هر هفته، چند افتتاح« به بهرهبرداری رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.