شرکتهای ریلی از نوروز 97 رتبهبندی میشوند

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرکل برنامهریزی و نظارت بر خدمات مسافری راهآهن با اشاره به اینکه بررسیهای رتبهبندی شرکتهای ریلی از دو ماه قبل توسط شرکتهای خبره آغازشدهاست،گفت:پیشبینیمیشوددرنوروز79 پروژهرتبهبندیشرکتهای مسافری پیاده شود. علی کاظمیمنش در نشست نخستین گردهمایی ایدههای نوین در بخش ریلی مسافران که در محل انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی برگزار شد، اظهار داشت: در چهار ماه ابتدایی امسال شاهد ارتقای کیفیت خدمات مسافری ریلی بودیم.

وی ادامه داد: در بهار امسال 37 دستگاه واگن و تا پیش از سفرهای تابستانی 34 دستگاهواگنمسافریدیگروجمعا17 دستگاهواگنمسافریارتقایکیفیت شد. مدیرکل برنامهریزی و نظارت بر خدمات مسافری راهآهن با اشاره به ارتقای شاخص کیفیت و رضایتمندی مسافران در نوروز 69، گفت: در ایام تابستان هر 35 دقیقه یک قطار مسیر تهران- مشهد داریم.

وی همچنین بیان کرد: در دس//تورالعمل حقوق ش//هروندی مرز پرداخت خسارت 100 درصدی به مسافران بابت تاخیرها به میزان مدتزمان یکدوم مس//یر کاهش یافت یعنی در حال حاضر بابت تاخیر ش//ش ساعته در مسیر تهران - مش//هد کل هزینه بلیت به مس//افر برگردانده میشود. کاظمیمنش گفت: امس//ال تا امروز هشت میلیون مس//افر توسط قطار جابهجا شدهاند که 2/8 میلیون نفر مربوط به پیک تابستان بوده است و 2/5 درصد نسبت به سال گذشته ارتقا داشته است.

وی با بیان اینکه این سفرهای گردشگری ریلی توسط دو شرکت گردشگری ارائه خدمات میش//ود، گفت: در پایان شهریورماه امسال بیستویکمین قطار گردشگری اروپایی از مرز سرخس وارد ایران میشود ضمن آنکه تا پایان امسال سه قطار گردشگری دیگر نیز وارد کشور خواهد شد.

کاظمیمنش درباره رتبهبندی شرکتهای مسافری ریلی به فارس، گفت: این کار حساس و مهمی است که از طریق شرکتهای خبره از دو ماه قبل مطالعات و بررسیهای آن آغاز شده است. شرکتهای مالک دعوت شدهاند، طرحها ارائه ش//ده و نظریات شرکتها اخذ شده است و بعد از جمعبندی نظریات و تهیه بانک آماری شرکتهای مسافری طرح نهایی به تصویب هیات مدیره راهآهن خواهد رسید. مدیرکل برنامهریزی و نظارت بر خدمات مسافری راهآهن، گفت: پیشبینیمیشوددرنوروز79 طرحرتبهبندیشرکتهایمسافریپیادهشود و مسافران از رتبه شرکتها مطلع شوند.

وی ادامه داد: این موجب ایجاد رقابت مناسب بین شرکتها در ارائه خدمات میشود و در نرخگذاری اثر مستقیم دارد. در این حوزه مدلهای رتبهبندی نیز در حال مطالعه است. کاظمیمنش درباره ستارهدار شدن قطارها، گفت: برای قطارهای پنج ستاره هیاتمدیره راهآهن مصوبهای دارد و استانداردهایی تعیین شده است. هیچ شرکتی نمیتواند فقط با معیارهای خود مدعی شود که قطارش پنج ستاره است و این با بررسی و تایید راهآهن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.