سرانه مصرف آب در قزوین 30 لیتر باالتر از میانگین کشوری است

Jahan e-Sanat - - News -

احمد هجرانفر، رییس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت آبفای قزوین با اشاره به سرانه استانداردمصرفآبدرایرانبرایهرنفردرشبانهروزبهمقدار051 لیتر،گفت:اینرقم درشهرقزوین081 لیتراستکهنشاندهندهمصرف03 لیترمازادتوسطشهروندان قزوینی است. وی در تشریح این مطلب افزود: قیمت تمام شده یک مترمکعب »آب« شامل تامین، انتقال و توزیع در قزوین معادل هزار تومان است که تنها یک سوم آن را مشترکینپرداختمیکنند.مدیرعاملشرکتآبفایقزوینسپسدرخصوصوضعیت تولید آب چاهها در فصل کنونی گفت: با وجود کارکرد42 ساعته چاهها و بهرهبرداری از آن، هماکنون52 درصد کمبود آب در شرایط پیک مصرف و ایام گرم سال داریم. هجرانفر در خصوص نحوه برخورد با مشترکین پر مصرف گفت: مشترکینی که بیشتر از02 مترمکعب در ماه آب مصرف کنند و طی دو دوره این وضعیت استمرار داشته باشد، توسط قبوض آب برای آنها اخطار صادر میشود. وی ادامه داد: همزمان نیز تراکت روشهای مصرف بهینه همراه با برگه اخطار در منازل به مشترکین داده میشود که در صورت عدم رعایت الگوی مصرف، انشعاب آنان موقتا قطع میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.