بیش از 126 قرارداد بخش آب و فاضالب و ابنیه در دست اجراست

Jahan e-Sanat - - News -

محمدرضا محبی، معاون مهندسی و توسعه شرکت با اعالم خبر فوق اظهار داشت: از 126 قرارداد در دست اجرای شرکت آب و فاضالب استان مرکزی در سالجاری 101 قرارداد مربوط به بخش اجرایی فاضالب و 25 قرارداد مربوط به بخش اجرایی آب است. وی ضمن بیان اینکه از 101 قرارداد در دست اجرای فاضالب اعتبار 65 قرارداد از بخش عمرانی و اعتبار 36 قرارداد از بخش جاری تامین میشود، افزود: قراردادهایی که اعتبارشان از بخش عمرانی تامین میشود عمدتا مربوط به لولهگذاری و ساخت تصفیهخانه فاضالب و قراردادهایی که اعتبارشان از بخش جاری تامین میشود مربوط به نصب انشعابات فاضالب است. معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب استان مرکزی در ادامه ضمن اشاره به اینکه 10 قرارداد آب و فاضالب نیز در مرحله برگزاری مناقصه و عقد قرارداد است، افزود: همچنین51 قرارداد مطالعات آب و فاضالب برای شهرهای کارچان، جاورسیان، مامونیه، زاویه ...و در دست انجام است که پس از پایان مطالعات و تامین اعتبارات الزم قرارداد اجرای پروژههای مربوطه منعقد و عملیات اجرایی آنها آغاز میشود.وی با اشاره به اینکه 80 پیمانکار در بخش اجرایی فاضالب و 20 پیمانکار در بخش اجرایی آب در شرکت آب و فاضالب استان مرکزی فعال هستند تصریح کرد: در شهر ساوه 001کیلومتر و در شهر اراک 65 کیلومتر شبکه فاضالب در دست اجراست که پیشبینی میشود تا پایان سال 96 به بهرهبرداری برسند .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.