افزایش7 درصدیقیمتنهادههایساختوساز درتهران

Jahan e-Sanat - - News -

»جهان صنعت«- تورم نهادههای س//اختمانهای مسکونی شهر تهران در فصل بهار 1396 به عدد 197/1 رس//ید که این رقم نس//بت به شاخص فصل قبل ‪2/9 ،(191/6)‬ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ،(183/9) 7/2 درصد افزایش دارد. مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت نهادههای س//اختمانهای مسکونی شهر تهران فصل بهار رب)1396 مبنای سال پایه (1390 را منتشر کرد. بر این اساس شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران در فصل بهار 1396 به عدد 197/1 رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل ‪2/9 ،(191/6)‬ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ‪7/2 ،(183/9)‬ درصد افزایش داشته است.درصد تغییرات شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 7/6 درصد بوده که نسبت به همین اطالع در فصل قب//ل 6/6) درصد(، ب//ا افزایش روبهرو بوده است.ش//اخص قیمت در گروه »خدمات« با 5/0 درصد افزایش نس//بت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص کل در فصل بهار داشته است. شاخص قیمت گروه »آهنآالت، میلگرد، پروفیل در و پنجره« با 3/1 درصد افزایش و گروه »س//یمان، بتن، شن و ماسه« با 1/4 درصد افزایش به ترتیب رتبههای بعدی را در افزایش شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران در فصل بهار امسال مورد بررسی قرار گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.