جمعیت7 شهرجدیدبه001 هزارنفررسید

Jahan e-Sanat - - News -

وزارت راه- عضو هیاتمدیره ش//رکت عمران شهرهای جدید گفت: در حال حاضر از مجموع 17 شهر جدید موجود در کشور جمعیت هفت شهر تقریبا به حدود یکصد هزار نفر رسیده است. حبیباهلل طاهرخانی از تهیه س//ند سیاست ملی توسعه شهرهای جدید خبر داد و گفت: این س//ند که هماکنون در مراحل نهایی تدوین است، ضمن مشخص کردن راه و مسیر آینده شهرهای جدید، سیاست ما در مکانیابی نسل نو این ش//هرها و ویژگیهای آن را تعیین میکند. او در ادامه با تاکید بر اینکه نس//خه اولیه این س//ند تا دو هفته آینده تهیه خواهد ش//د، گفت: امید است این سند با بهرهگیری از 30 سال تجربه داخلی در ایجاد شهرهای جدید و همچنین اس//تفاده از سوابق خارجی بتواند نقشه مسیر درستی را در این حوزه پیشروی ما قرار دهد.طاهرخانی در اینباره توضیح داد: در تدوین این س//ند، ارزیابی وضعیت موجود ش//هرهای جدید به دقت صورت گرفته و همچنین س//عی شده از تجارب بهنگام کشورهای دیگر به خصوص کش//ورهای درحال توسعه اس//تفاده شود. عضو هیاتمدیره شرکت عمران شهرهای جدید ضمن اشاره به نتایج سرشماری سال 95 بیان کرد: در حال حاضر از مجموع 17 ش//هر جدید موجود در کش//ور جمعیت هفت ش//هر تقریبا به حدود 100 هزار نفر رس//یده که برای ما دارای مفهوم خاص و خوبی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.