مجوز فروش هواپیما به ایران هنوز صادر نشده

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم- پائولو سزار سیلوا، مدیر شرکت هواپیماسازی امبرائر برزیل گفت: این شرکت همچنان منتظر کسب مجوز از اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزان//هداری آمری//کا برای فروش هواپیما به ایران اس//ت. به گزارش رویترز، بر اساس توافق برجام، دولت آمریکا موظف شده مانع فروش هواپیما توس//ط شرکتهای آمریکایی و غیرآمریکایی به ایران رابردارد. شرکتهای خارجیای مانند امبرائر به دلیل استفاده از قطعات و فناوریهای تولید شده توسط شرکتهای آمریکایی در هواپیماهایشان، برای صادرات به ایران نیاز به مجوز دولت آمریکا دارند.این در حالی است که شرکت آمریکایی بوئینگ تاکنون مجوز فروش دهها فروند هواپیما به ایران را دریافت کرده است. مقامات شرکت بوئینگ گفتهاند امضای قرارداد فروش هواپیما به ایران بیش از 100 هزار فرصت شغلی در داخل آمریکا ایجاد میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.