جایگاه ویژه فرابورس در توسعه دانشبنیانها

Jahan e-Sanat - - News - آمار

مع//اون علمی و فناوری ریاس//تجمهوری توسعه س//رمایهگذاری جس//ورانه را از اتفاقات خوب در راستای حمایت کشور از کسبوکارهای نوآورانه دانس//ت و گفت: ت//ا پیش از این با این نوع سرمایهگذاری بیگانه بودیم. البته در شیوه تجارت چندهزارساله کشور بحث سرمایهگذاری خطرپذیر وجود داشته ولی در 100 سال اخیر آن را کنار گذاش//تیم و حاال باید به این سمت حرکت کنیم که حداقل 40 درصد از سیس//تم سرمایهگذاری در ش//رکتها از طریق این نوع س//رمایهگذاری تامین ش//ود. به گزارش ایسنا، س//ورنا ستاری با اشاره به اینکه ما در کشور هم ب//ورس داریم و هم فرابورس ک//ه در فرابورس رویک//رد اقتص//اد دانشبنیان دنبال میش//ود، گفت: از این رو فرابورس به سمت تبدیل شدن ب//ه بورس اختصاصی حوزه دانشبنیان حرکت میکند چراکه صندوقهای جس//ورانه وارد این بورس شدهاند. او در همین زمینه ایجاد تابلوی مس//تقل برای شرکتهای دانشبنیان و بورس ایده و اختراعات در فرابورس را راهی برای ورود سرمایههای بخش خصوصی به حوزه دانشبنیان عنوان کرد. به گفته ستاری سرمایهگذارانی که در حوزههایی چون پتروشیمی، فوالد و سیمان سرمایهگذاری میکردند، به سمت سرمایهگذاری در اس//تارتآپها حرک//ت کردند چون متوجه ش//دند این حوزه، عرصهای با س//ود زیاد است. س//رمایهگذاری جسورانه بهترین مدل حمایت از ش//رکتهای دانشبنیان است. معاون علمی و فناوری رییسجمهور بهترین مدل حمایت از شرکتهای دانشبنیان را سرمایهگذاری جسورانه ذکر کرد و یادآور شد: بر اساس این رویکرد بوده است که در یکی دو سال اخیر در زمینه توسعه بازار سرمایهگذاری خطرپذیر متمرکز شدیم و به تدریج موانع توسعه آن را برمیداریم. اهمیتبرنامهریزی ستاری با بیان اینکه این برنامهریزی موجب شد امروز شاهد بروز رفتارهای حرفهای از سوی ش//رکتهای دانشبنیان باش//یم، اضافه کرد: روزهای نخس//ت که برای بازدید از شرکتها میرفتم، همه آنها درخواست وام داشتند ولی خوشحالم که اکنون دیگر هیچکدام درخواست وام ندارند چراکه میدانند با سرمایهگذاری از طریق VCها میتوانند طرح خود را توس//عه دهند نه با وام. همچنین میدانند که وام گرفتن برای بسیاری از آنها »سم« است. وی با اشاره ب//ه دالیل مضر بودن اعطای وام برای حمایت از شرکتهای نوپا گفت: از آنجا که بسیاری از شرکتهای دانشبنیان به بلوغ الزم نرسیدهاند تا از این پول برای توس//عه بازار خود استفاده کنند، قطعا در تجاریسازی و بازپرداخت وام به مشکل بر خواهند خورند. حمایت از دانشبنیانها معاون علمی و فن//اوری رییسجمهور در ادامه با اشاره به حمایتهای مالی از شرکتهای دانشبنیان با تاکید بر اینکه قرار نیست هر وامی که به شرکتهای دانشبنیان اعطا میشود، به نتیجه برسد، گفت: در دنیا شرکتهای کوچک و متوسط بر اساس سرمایهگذاریهای جسورانه ش//کل میگیرن//د نه وام چراکه ش//رکتهای کوچک با اصول بازرگانی، رقابت، بیمه و مالیات آشنا نیس//تند از این رو شتابدهندهها شکل گرفتهاند تا این موارد را به ش//رکتها آموزش دهند. وی بازاریابی و تولید محصول بر اساس نیاز و سلیقه مشتری را از دیگر اصولی دانست که شرکتهای کوچک با آن بیگانه هستند و ادامه داد: حمایت از این ش//رکتها با اعطای وام صحی//ح نیس//ت چراکه قطعا بس//یاری از ش//رکتها زمین میخورند و نمیتوانند وام را پس دهند. مش//ابه همین اتفاق در دولت قبل در زمین//ه اعطای وامهای زودب//ازده رخ داد. ستاری این نگرش را که ایجاد اشتغال تنها در گرو حل مشکل منابع مالی است، اشتباه خواند و افزود: اینکه تصور ش//ود به هر نفر مثال 10 تا 20 میلیون وام اعطا شود تا کسبوکارهایی ایجاد ش//ود اشتباه اس//ت. ما در حوزه اقتصاد دانشبنیان برای فرد مس//تعد و صاحب ایده که میخواهد ایده خود را تجاریس//ازی کند، تصمیمگی//ری میکنیم. وی دارا بودن ایده را اولویت//ی در رتبههای س//وم و چهارم و پول را عامل پنجم و ششم در تحقق یک کسبوکار نوآورانه دانست و گفت: این رویکرد را میتوان در ایجاد شرکتهای دانشبنیان مشاهده کرد. این شرکتها از یک زیرزمین فعالیت خود را آغاز میکنند و در مدت یک سال تبدیل به یک شرکت بزرگ خواهند شد چون یک ایده ممکن است در ذهن خیلیها باشد ولی تنها یک نفر که مصمم، خالق و پیگیر است، میتواند ایده را تجاریسازی کند. توسعه در همه شهرها معاون علمی و فناوری ریاس//تجمهوری در بخش دیگری از س//خنانش به طرح ش//هر دانشبنیان اشاره کرد و گفت در صورت ادامه همکاری در دولت آینده، طرح بزرگ »ش//هر دانشبنی//ان« را اجرایی میکن//د تا تهران به ش//هر بزرگ فناوری تبدیل ش//ود. ستاری در پای//ان با تاکید بر اینکه باید محلههای ش//هر را برای توس//عه شرکتهای دانشبنیان آماده کنیم تا هم جوانان در کش//ور ماندگار شوند و هم اقتصاد به سمت نوآوری سوق یابد، اضافه ک//رد: در دنی//ا و در ایران دیگ//ر دوران نفت، پتروش//یمی، فوالد و س//یمان گذشته است و این واقعیت با مقایس//ه می//زان ارزش افزوده چهار س//ال قبل پاالیش//گاههای نفت و گاز با حال حاضر تایید میش//ود ول//ی از طرفی در کشور، شرکتهای دانشبنیانی توسعه یافتهاند که به زودی به بزرگترین شرکتهای کشور تبدیل میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.