تاالر شیشه ای تحت تاثیر تحوالت مثبت

Jahan e-Sanat - - News -

سود نقدی شرکتها در سال 96 بیش از 276 هزار و 200 میلی//ارد ریال بوده ک//ه از این میزان در تیرماه تقریبا بیش از 145 هزار و 500 میلیارد ریال سود نقدی تصویب شده که این عدد در تیرماه سال گذشته 87 هزار و 200 میلیارد ریال بوده اس//ت. رضا غفوری، تحلیلگر کارگزاری اردیبهش//ت ایرانیان با بیان مطلب فوق این میزان از افزایش تصویب سود نقدی را نشانگر وضعیت بهتر شرکتها نس//بت به سال گذشته در سودآوری و نقدینگی خواند و در گفتوگو با س//نا، گفت: سودهای تصویبی باید به سهامداران پرداخت شود و این نیازمند نقدینگی کافی اس//ت بنابراین این امر میتواند یکی از نش//انههای ایجاد رونق در بازار به واس//طه بهتر شدن ش//رایط بنیادی شرکتها باشد. وی در ادامه افزود: در کنار برگزاری مجامع، شرکتها اقدام به ارائه گزارشات فصلی و تعدیل پیشبینی سود بر مبنای آن کردند که از نظر بازار این گزارشها بس//یار مطلوب و مورد توجه بوده و چش//مانداز مثبتی ب//رای روزهای پیشرو برای فعاالن بازار ایجاد کرده است. دالیلرشدقیمتنمادها این کارشناس بازار سرمایه به تشریح صنایع پربازده پرداخت و اظهار داش//ت: از حیث گزارشها و همراهی بازارهای جهانی، گروه فلزات اساس//ی و کانههای فلزی بهتری//ن گ//روه در تیرماه بودند. از ای//ن گروه 18 نماد گزارشه//ای دورهای خود را منتش//ر کردند که از این بین هش//ت نماد با تعدیل مثبت هم//راه بودند و تنها ی//ک نماد تعدیل منفی داد. غف//وری در ادامه توضیح داد: در کن//ار این موضوع تصمیم فدرال رزرو مبنی بر ادام//ه روند موجود و عدم افزایش نرخ بهره در آمریکا، چالشهای پیش آمده ب//رای ترامپ به دلیل اتهاماتی مبن//ی بر رابطه تیم او با روس//یه و تحقیقات نهادهای نظارتی در این باره ش//اخص دالر کاهش پیدا کرد که این امر باعث تقویت حرکت رو به باالی فلزات شد. وی ادامه داد: آمارهای اقتصادی چین نش//ان می دهد که این کشور رشدی بیشتر از پیشبینیها داشته که این امر نیز نوید افزایش تقاضای کش//ور چین را داد و همه این مسایل باعث قوت گرفتن روند رو به رشد فلزات از جمله افزایش قیمت س//نگ آهن و فوالد شد. غفوری درباره شرایط گروه سیمانی گفت: فعاالن گروه سیمانی عموما توجه ویژهای به رویدادهای کشور عراق دارند و ش//اید مهمترین خبر سیاس//ی منطقه برای این گروه، آزادسازی موصل بود چراکه فعاالن این صنعت عقیده دارند پس از ایجاد امنیت در عراق نوبت بازس//ازی این کشور است و در این رهاورد شرکتهای سیمانی ایران نیز سهم قابل توجهی خواهند داشت. ارزیابیصورتهایمالی وی با اش//اره ب//ه صورتهای مالی دوره س//ه ماهه گفت: در این مدت 19 شرکت سیمانی گزارش فصلی دادند که هش//ت مورد تعدیل مثبت و دو مورد تعدیل منفی داشتند. در بین گزارشات مهم این صنعت، سنیر و سش//رق با تعدی//ل 43 و 41 درصدی آمدند. در این گروه سکرما، سخزر، ساروم و سبجنو نیز تعدیل مثبت حدود 10 درصدی داشتند. این فعال بازار سرمایه تشریح کرد: برای س//ودآوری شرکتها دو مولفه میزان فروش و نرخ فروش اهمیت ویژه دارد که شرکتهای سیمانی در بعد اول مشکل دارند که برخی فعاالن امید دارند با آرام ش//دن منطقه سهم صادراتی این شرکتها بیشتر ش//ود. غفوری درباره گروه خودرویی به گزارش خوب ایران خودرو اش//اره کرد و اظهار داش//ت: ایران خودرو 109 ریال پیشبینی سود هر سهم برای سال 96 ارائه کرد که نشانگر تعدیل مثبت پنج درصدی است. البته در این گروه خگستر و خموتور با تعدیل مثبت 147 و 87 درصدی مواجه شدند.

سایپا هم در سال 95 مبلغ 259 ریال سود به ازای هر س//هم محقق کرد که هش//ت درصد کاهش نسبت به گزارش حسابرسینش//ده را نشان میدهد. تحلیلگر کارگزاری اردیبهش//ت ایرانیان درباره دو گروه پاالیشی و گ//روه پتروش//یمی به اهمیت بحث ق//رارداد نفتی با توتال اشاره کرد و گفت: در گروه پاالیشی گزارشهای فوقالعادهای از عملکرد سال 95 منتشر شد که بر این اساس شبندر، 48 درصد، شپنا، 19 درصد، شبریز، 181 درصد، ش//تران 66 درصد و شاوان، 200 درصد تعدیل مثبت برای عملکرد س//ال 95 خود دارند که دلیل آن رشد بیشتر قیمت محصوالت نسبت به قیمت خوراک این شرکتها بود. تاثیرمجامع کارشناس بازار سرمایه در ادامه به گروه شیمیایی که پتروش//یمیها بخشی از آن هستند، اشاره کرد و گفت: حدود 20 شرکت گزارش دادند که از این بین سه شرکت تعدیل مثبت و دو ش//رکت تعدیل منفی دادند و بقیه شرکتها تغییری در سود پیشبینی خود ندادند. غفوری در ادامه به اختالف میان بورس و بانک مرکزی بر س//ر صورتهای مالی بانکها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی ب//ا عدم تایید صورتهای مال//ی بانکها مانع برگزاری مجامع بانکها در زمان مقرر ش//د که مهمترین نمونه آن لغو مجمع بانک صادرات بود. وی با بیان اینکه با به تعویق افتادن زمان برگزاری مجامع بانکها ابهامات در گروه بانکی به اوج رسیده است، اظهار داشت: خبر مهم دیگر این گروه در تیرماه، مربوط به نرخ سود بانکی بود؛ سیاستگذاران بانکی تصمیم به تغییر مدل پرداخت سود بانکی گرفتهاند که بر اساس آن پرداخت بر اساس نرخ سود علیالحساب به سپردهگذاران انجام شود. این امر مقابلهای سیستماتیک با شناسایی سودهای غیرعملیاتی و موهومی برای پرداخت به سپردهگذاران است. گروههایخوشاقبال غفوری تصریح کرد: به عقیده کارشناسان این تصمیم گامی برای مقابله با پرداخت سودهای موهومی است و با این روش دیگر نیازی نیس//ت بانکها بیش از درآمد مشاع خود به سپردهگذاران سود بپردازند که در نهایت این عمل به سود سهامداران بانکها نیز هست. به گفته این فعال بازار سرمایه گروه رایانه نیز تیرماه با اقبال از س//وی اهالی بازار مواجه بود، به طوری که این گروه به استقبال عرضه اولیه پرداخت رفت، سهمی که با قیمت مناسبی نسبت به گروه خود عرضه شد و همچنان مورد توجه بازار است. تحلیلگر کارگزاری اردیبهشت ایرانیان با بیان اینکه گروه قندی نیز یکی از پراقبالترین گروههای ماه اخیر بازار بود، اظهار داشت: شاخص این گروه در این ماه 20 درصد رشد داشت که رقم چشمگیری است. در بین شرکتهای قندی تاکنون هفت نماد گزارش دادند که از این بین، س//ه شرکت تعدیل مثبت و دو شرکت تعدیل منفی دادند و دو شرکت دیگر هم تغییری در سود پیشبینی شده خود ندادند. وی افزود: در این گروه در گزارشهای 9ماهه، قشکر باالی 250 درصد و قهکمت و قشهد و قنیشا باالی صددرصد پوشش سود داشتند. این فعال بازار سرمایه درباره گروه دارویی گفت: در گروه دارویی نیز 26 شرکت عملکرد سه ماهه و پیشبینیهای جدید خود را منتشر کردند که بر این اساس، سه شرکت تعدیل مثبت دادند، یک شرکت تعدیل منفی داد و بقیه شرکتها تغییری در پیشبینی سود خود ندادند. تحولدرصنایع این فعال بازار سرمایه در جمعبندی شرایط حاضر گفت: عمده مجامع بورس//ی در تیرماه برگزار ش//د و تقریبا میتوان گفت خبرهای خوبی از مجامع صنایع مهم و اثرگذار بازار به گوش رس//ید. لذا با بازگش//ایی نمادهای متوقف نقدش//وندگی بازار بهبود و نقدینگی موج//ود مج//ددا در ب//ازار گردش خواه//د یافت. وی افزود: گزارشهای س//ه ماهه خوب و تعدیالت مثبت صنای//ع ب//زرگ و اثرگذار بورس//ی نیز نوی//د روزهای بهتری را میدهند که البته این مس//اله با روند رو به رش//د قیمتهای جهانی فلزات همراه شد و پتانسیل استقبال بیشتری از بازار را فراهم کرد. غفوری با بیان اینکه بازار س//رمایه ایران بسیار کوچکتر از بازار پول است و سوق حتی بخش کوچکی از سرمایههای بانکی باعث حرکت بازار خواهد شد، خاطرنشان کرد: چنانچه ن//رخ س//ود بانکی در کنار سیاس//تهای پولی و مالی کارآمدی کاهش یابد، اوال باعث سوق یافتن بخشی از سرمایههای موجود در بانکها به سمت تولید و رونق اقتصاد خواهد ش//د که این امر در نهایت در بلندمدت باعث رونق بازار س//رمایه خواهد ش//د، ثانیا در همین ابتدا بخش//ی از نقدینگی موجود در بانکها به سمت ب//ازار س//رمایه خواهد رفت و این ام//ر در کوتاهمدت میتواند باعث رشد بازار شود. وی تصریح کرد: از منظر تکنیکال هم ش//اخص بورس با عبور از کانال 80 هزار واحدی امید دوچندانی در دل اهالی بازار ایجاد کرده است. بنابراین به نظر میرسد بستر بنیادی و تکنیکال رش//د کمی و کیفی بازار س//رمایه مهیاست و به دلیل چشمانداز مثبت ایجاد شده، فعاالن به استقبال ورود نقدینگی تازه نفس به بازار نشستهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.