پوشش 53 درصدی پیشبینی »ولغدر«

Jahan e-Sanat - - News -

لیزین//گ خودروی غدیر پیشبینی درآمد هر س//هم س//ال مالی منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسینشده و با سرمایه 530 میلیارد ریال منتشر کرد. ش//رکت لیزینگ خودروی غدیر پیشبینی درآمد هر س//هم س//ال مالی 96 را مبلغ 131 ریال برآورد و اعالم کرد در دوره ش//ش ماهه نخست با اختصاص 70 ریال سود به ازای هر سهم به 53 درصد از پیشبینیهایش رس//ید. این ش//رکت در شش ماهه ابتدای س//ال 95 مبلغ 56 ریال س//ود به ازای هر سهم کنار گذاشت و 82 درصد از پیشبینیهایش را پوشش داد. »ولغدر« دالیل تغییر اطالعات پیشبینی س//ال منتهی به 30 آذر 96 )حسابرسینش//ده( نسبت به اطالعیه پیش//ین را عمده تغییرات در سرفصل درآمدهای عملیاتی و سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی به شرح زیر اعالم کرد: علت کاهش درآمد عملیاتی: با توجه به عدم تحویل خودروهای اکسور توسط شرکت ایرانخودرو دیزل و وضعیت حاکم بر بازار و بلوکه شدن پیشپرداخت اکسور و عدم ورود وجوه حاصل از افزایش سرمایه س//هامداران عمده به حساب ش//رکت و ثبت و انتقال به حسابهای فیمابین، که موجب کاهش نقدینگی ش//رکت شد، برنامه پیشبینی شده جهت فروش لیزینگی محقق نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.