تعادل در پرتفوی »وکادو«

Jahan e-Sanat - - News -

تکادو صورت وضعیت سرمایهگذاریها در دوره یک ماهه منتهی به 31 خردادماه 96 را با سرمایه معادل 398 میلیارد و 640 ریال به صورت حسابرسینشدهمنتشرکرد. شرکتتکادودرابتدایماهگذشتهتعدادیاز سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمامشده معادل 412 میلیارد و 992 میلیون ریال و ارزش بازار معادل یک هزار و 369 میلیارد و 955 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمامشده سهام بورسی این شرکت طی دوره یاد شده معادل 14 میلیارد و 145 میلیون ریال افزایش داشت و در پایان دوره مبلغ724 میلیارد 137و میلیون ریال محاسبه شد و ارزش بازارآننیزباافزایش824 میلیاردو06 میلیونریالیدرپایاندورهبهمبلغ یک هزار و 798 میلیارد و 15 میلیون ریال رسید. »وکادو« در دوره یک ماهه گذشته سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمامشده چهار میلیارد و 485 میلیون ریال به مبلغ 15 میلیارد و 883 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 11 میلیارد و 398 میلیون ریال سود شناسایی کرد و طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمامشده معادل 14 میلیارد و 145 میلیون ریال خریداری کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.