»سمگا« خریدار و فروشنده نبود

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سرمایهگذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران صورت وضعیت پرتفوی س//رمایهگذاریها در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیرماه 96 را حسابرسینش//ده و با سرمایه دو هزار میلیارد ریال منتشر کرد. شرکت گروه س//رمایهگذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران در ابتدای دوره یک ماهه منتهی به 31 تیرماه 96 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمامشده 430 میلیارد و 360 میلیون ریال و ارزش بازار معادل 492 میلیارد و 360 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. طی دوره یک ماهه یاد شده بهای تمامشده سهام بورسی این شرکت بدون تغییر ماند. ارزش بازار آن در یک ماه معادل یک میلیارد و 508 میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره به مبلغ 494 میلیارد و 499 میلیون ریال رسید. »سمگا« در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیرماه 96 سهام هیچ شرکت بورسی را خرید و فروش نکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.