افزایش ارزش بازار »کروی«

Jahan e-Sanat - - News -

توسعه معادن روی ایران صورت وضعیت پرتفوی سرمایهگذاریها در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیرماه 96 را حسابرسینشده و با سرمایه دو هزارو314 میلیاردو059 میلیونریالمنتشرکرد.شرکتتوسعهمعادن روی ایران در ابتدای دوره یک ماهه منتهی به 31 تیرماه 96 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمامشده یک هزار و 944 میلیارد و 991 میلیون ریال و ارزش بازار معادل چهار هزار و 427 میلیارد و 584 میلیون ریال در س//بد سهام خود داش//ت. طی دوره یک ماهه یاد شده بهای تمامشده سهام بورسی این شرکت بدون تغییر ماند. ارزش بازار آن در یک ماه معادل 958 میلیارد و 731 میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره به مبلغ پنج هزار و 386 میلیارد و 315 میلیون ریال رسید. شرکت توسعه معادن روی ایران در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیرماه 96 سهام هیچ شرکت بورسی را خرید و فروش نکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.