شفافسازی دوگانه »ولساپا«

Jahan e-Sanat - - News -

لیزینگ رایان س//ایپا پیشبینیها و صورتهای مالی س//ه ماهه نخس//ت سال مالی منتهی به 29 اس//فند ماه 96 را حسابرسینشده منتشر کرد. ش//رکت لیزینگ رایان سایپا پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسینشده و با سرمایه برابر چهار هزار و 520 میلیارد ریال، معادل 300 ریال اعالم کرد. در حالیکه در سال مالی 95 این رقم معادل 316 ریال پیشبینی شده بود. س//ود خالص کسب شده این شرکت در دوره سه ماهه یاد شده نیز مبلغ 331 میلیارد و 519 میلیون ریال اعالم شد. با احتساب سود انباشته ابتدای سال »ولساپا« توانست در پایان دوره سه ماهه مبلغ دو هزار و 111 میلیارد و 98 میلیون ریال س//ود انباشته در حسابهای خود منظور کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.