پرداخت 14 هزار میلیارد ریال سود

Jahan e-Sanat - - News - تحلیل

سپردهگذاریمرکزیدرهفتهگذشتهپنجهزارو791 کد حقیقیو443 کدحقوقیایجادکردتاتعدادکدهایایجادشده تاکنون به بیش از 9 میلیون و 422 هزار کد برسد. به گزارش سمات، معاونت عملیات شرکت س//پردهگذاری مرکزی در هفته گذشته بیش از 14 هزار و 315 میلیارد و 614 میلیون ریال انواع سود به دو هزار و 186 سرمایهگذار پرداخت کرد. همچنین در این هفته معاونت عملیات شرکت سپردهگذاری مرکزی 74 مورد اصالح مش//خصات انجام داد. بر اساس این گزارش، در معامالت هفته گذشته فرابورس ایران شش هزار و 23 نفر با استفاده از اوراق حقتقدم تسهیالت مسکن وارد فرآینددریافتتسهیالتازبانکمسکنشدند.حجممعامالت حقتقدم تسهیالت مسکن در هفته منتهی به 6 مرداد بیش از 329 میلیون و 97 هزار برگه اوراق بود. معامالت حقتقدم تسهیالت مسکن از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هماکنون بیش از 20 نماد حقتقدم تسهیالت مسکن در این شرکت معامله میشود. براساس بخشنامه بانک مسکن،نرخسودتسهیالتخریدخانه،فروشاقساطیوجعاله تعمیر مسکن از 18/5 به 17/5 درصد کاهش یافته و مدت زمان بازپرداخت تعیین ش//ده است. سقف فردی تسهیالت خرید از محل گواهی حقتقدم استفاده از تسهیالت مسکن در تهران 600 میلیون ریال، در مراکز اس//تانها و شهرهای باالی 200 هزار نفر،005 میلیون ریال و سایر مناطق شهری 400 میلیون ریال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.