ماندن یا نماندن وزیر پرحاشیه

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

»جهانصنع/ت«- در حاليكه هر از گاهي زمزمه بركناري يا حتي كنارهگيري وزير كش//اورزي از دولت دوازدهم به گوش ميرس//د اما شواهد حاكي است عدهاي به دنبال آن هستند كه هر طور شده حجتي 62 ساله را به عنوان يكي از وزراي روحاني در دولت جديد جا دهند. اين در حالي است كهحجتيبهغيرازعملكردشدرخودكفايي گندم در حوزههاي ديگر بهخصوص تنظيم بازاركاالهاياساسي،كارنامهموفقينداشته و حتي در مقطعي توسط منتقدانش متهم به وارداتچي و پير و خسته بودن نيز شد. اگر چه حجتي در اين چهار سال روزهاي پر فراز ونشيبيراپشتسرگذاشتاماازاوبهعنوان يكي از عوامل اصلي گراني كاالهاي اساسي وآشفتگيبازارنامميبرند.بهطوريكهدراين چهارسالمردمدرپيكمصرفوبهخصوص عيد با گرانيهاي عجيب و غريبي مواجهه شدندتاجاييكهحتيخودحجتيهمپاسخ روشني براي اين همه گراني و ناكارآمدي در كنترلقيمتهايبازارنداشت. حجتیکيست؟ وي كه فارغالتحصيل رشته مهندسي عمران است و در دوره دوم رياستجمهوري محمدخاتمينيزوزيرجهادكشاورزيبوده، به دليل تدوين طرح 01ساله خودكفايي و كاهش واردات گندم در آن دولت توانست در دولت حسن روحاني نيز به عنوان گزينه اصلي براي وزارت جهاد كش//اورزي مطرح شود. از اين رو با كس//ب 177 راي از 284 راي ماخوذه تصدي وزارت جهاد كشاورزي را براي چهار سال به دست آورد. اما از زمان حضورش در وزارت كشاورزي، اين وزارتخانه با چالشهاي زيادي روب//هرو بوده و حتي ش//خص خود وزير هم فراز و نش//يبهاي فراواني را تجربه كرده است. بيمواميدهايآقايوزير اگرچه حجتي توانس//ت از نمايندگان مجلس گذشته كارت سبز دريافت كند اما با شروع به كار مجلس دهم، نه تنها به دليل عدم كنترل قيمت ش//كر و تعطيلي اكثر كارخانههايتوليداينمحصول،اولينكارت زرد خ//ود را از نمايندگان مجلس دريافت كرد بلكه چند ماه قبل به داليلي همچون عدم پرداخت به موقع مطالبات كشاورزان، كاهش تعرفه واردات محصوالت كشاورزي، عدم اجراي صحيح بيمه كش//اورزي، عدم اجراي برنامهريزي جهت خريد محصوالت باغي، واگذاري س//ازمان غله كشور و عدم تنظيمخريدتضمينيكاالهاياستراتژيك كش//اورزي ...و در معرض خطر بزرگي قرار گرفت، بهطوري كه در اواخر سال گذشته، بيشاز06 امضابراياستيضاحوزيرجهاد كشاورزي جمعآوري و ماندن يا رفتن وي از كابينه روحاني بحث برانگيز شد. با اين حال برخي نمايندگان مجلس بر اين باور بودند كه اس//تيضاح وزير جهاد كشاورزي در ماههاي باقيمانده كارياش در دولت به صالحكشوروبخشكشاورزينيستچراكه اين وزارتخانه بايد بدون وزير و با سرپرست اداره ميش//د، از اين رو حجتي از اين قائله جان س//الم به در برد و همچنان سكاندار وزارت جهاد كشاورزي است.

س/از ناکوك تنظيم بازار شب عيد

اگرچه سرنوش//ت به نف//ع وزير جهاد كشاورزي رقم خورد اما عملكرد نامناسب او در حوزههاي تاثيرگذاري همچون تنظيم بازار شب عيد كه طي چند سال اخير چنان كارآمد نبوده است، صداي بسياري از فعاالن اقتصادي را در آورد و مردم مجبور شدند در عيدسال69 بهدليلسرمازدگيپرتقالهاي شمال،اينميوهراباباالي01 هزارتوماناز مغازههاخريداريكنند. گرانيبهماربطيندارد در اين ميان هر وقت صحبت از گراني و نوسان قيمت كاالهاي اساسي به ميان آمده اس//ت، مس//ووالن وزارت جهاد كشاورزي اعالم كردهاند كه گراني در بازار محصوالت كش//اورزي به اين وزارتخانه ارتباطي ندارد چراكه تولي//د و واردات اين محصوالت به درستي مديريت ميشود و هيچ كمبودي در اين زمينه وجود ندارد اما دس//تگاههاي متولي بايد جديتر از گذشته در اين زمينه ورود كنند. همچنين شخص خود وزير نيز بارهاطياظهاراتياعالمكردهاستكهگراني گوش//ت و مرغ به وزارت جهاد كشاورزي ارتباطي ن//دارد و اي//ن وزارتخانه تا مراكز عمدهفروشيموظفبهپاسخگويياست.

از اي//نرو همواره طي س//الهاي اخير مسووليتتنظيمبازاركاالهاياساسيميان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حمايت و ستاد تنظيم بازار دست به دست شده است و هيچ يك ازآنهابهطورمشخصمسووليتتنظيمبازار كاالهاي پرمص//رف را بر عهده نگرفتهاند. بنابراين ش//ايد به همين خاطر اس//ت كه بسياري از كارشناسان، قانون انتزاع را عامل بههمريختگي بازار و بدون متولي بودن بازار اقالمخوراكيعنوانميكنندوبراينعقيده هستند كه بايد اين قانون اصالح شود يا با كمكگرفتنازتعاونيهاوبخشخصوصي، مديريت و تنظيم بازار كاالهاي اساسي سر و سامان بگيرد. نگاهيبهقانونانتزاع قان//ون انتزاع وظاي//ف بازرگاني بخش كش//اورزي از وزارت تج//ارت، چند س//ال قبل در دس//تور كار مجلس ق//رار گرفت و42 بهم//نس//ال19 اينقانونباتغيير ن//ام با عنوان »تمرك//ز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي« تصويب شد و در دولت يازدهم نيز تا بخواهد اجرا ش//ود، به آخر سال 92 رسيد و عمال در س//الهاي 93 و 94 اجرا شد. براساس بخشي از اين قانون، شركت پش//تيباني امور دام مجددا به وزارت جهاد كشاورزيواگذارشدومسووليتهاييمانند )تجارت اعم از ص//ادرات، واردات و تنظيم بازار داخلي محصوالت و كاالهاي اساسي زراعي، باغي و گياهان دارويي شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبهوش، روغن و دانههاي روغني، چاي، سيبزميني، پياز، حبوبات، سيب، پرتقال، خرما، كشمش، قند، شكر و كنجاله و همچنين محصوالت دامي، طيور و آبزيان ش//امل شير و فرآوردههاي لبني، گوشت سفيد، گوش//ت قرمز، تخممرغ و نيز پيله ابريشم( به وزارت جهاد كشاورزي سپرده شد. مجبوريمقانونرااجراکنيم از آغاز اجراي اين قانون انتقادات زيادي نس//بت به آن مطرح ش//د بهطوري كه در فروردينماه49 زمانيكهمردمبراياولينبار درشبعيد،پرتقالرا11 هزارتومانومرغ را9 هزارتومانخريدند،مجتبيخسروتاج، قائممقاموزيرصنعت،معدنوتجارتباانتقاد از قان//ون انتزاع بيان كرد: ما قطعا نقدهاي زيادي به قانون انتزاع داريم، ولي نميتوانيم كاري انجام دهيم زيرا قانوني از قبل تصويب شده و مجبوريم آن را اجرا كنيم.

وي با بيان اينكه ادغام وزارت بازرگاني و صنعتهمبايكديگرجايسوالدارد،گفته بود:يكروزدراينكشورتصميمگرفتنددو وزارتخانه در يكديگر ادغام شود، بدون اينكه ش//رايط الزم براي اين كار فراهم شود. وي همچنيندرخصوصاينكهدودناهماهنگي به وج//ود آمده بين وزارتخانههاي صنعت و كش//اورزي به چشم مردم ميرود، اظهار كرده بود؛ نمايندگان مجلس بايد بگويند درخص//وص انتزاع، چ//را جوانب را در نظر نگرفتند و مشكالت امروز در حوزه تنظيم بازارراپيشبينينكردند.

دراينميانمحمدشريعتمداري،معاون اجرايي رييسجمهور نيز اواخر سالجاري تاكيد كرد تصوي//ب قانون انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد كشاورزي كار صحيحي نبود و پيامدهايي داشت.

اين در حالي است كه بارها فعاالن بخش خصوصينيزدرنشستهايمختلفنسبت به ناكارآمدي سياستهاي دولت در مورد تنظيم بازار محصوالت كش//اورزي و اقالم پرمص//رف خوراكي انتقاد و قانون انتزاع را مشكلي بزرگ بر سر راه مديريت بازار عنوان كردهاندچراكهبهعقيدهآنهاوزارتكشاورزي توانايي انجام مسووليتهايي اعم از تجارت، واردات و صادرات محصوالت كش//اورزي را ندارد و قانون انتزاع باعث شده وزارت صنعت نيزبرايفرارازمسووليتها،مشكالتبازاررا به وزارت كشاورزي پاس دهد.

تجارت، کار وزارت کش/اورزي نيست

بر همين اساس عضو اتاق بازرگاني در رابطه با عملكرد وزارت جهاد كش//اورزي طي چهار سال اخير به »جهانصنعت« گفت: پس از قانون انتزاع كه براساس آن برخي وظايف و اختيارات از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد كشاورزي الحاق شد، تنظيم بازار كاالهاي اساسي با مشكل مواجه شده است چراكه به عقيده من، مسووليتهايي در حوزه اصالح رفتار كشاورزي،خودكفاييكاالهاياستراتژيك، تجهيز بخش كشاورزي به ماشينآالت و ابزار مدرن ...و به وزارت كشاورزي مربوط ميشود و اين وزارتخانه بايد در اين مسير گام بردارد.

مجيدرضا حريري در ادامه اظهار كرد: همانطوركهازعملكردوزارتكشاورزيهم مشخص است، اين وزارتخانه در حوزههايي همچوندستيابيبهخودكفاييگندمموفق شده و در خصوص تنظيم بازار محصوالت كشاورزي همواره با وزارت صنعت در حال پاسكاري بوده اس//ت چراكه به نظر بنده، تجارت، كار وزارت كشاورزي نيست.

اين فعال بخش خصوصي افزود: براي بهبودتنظيمبازاركاالهاياساسيوهمچنين ايج//اد يك متولي خاص براي اين منظور، بايدتكليفوزارتخانههابهدرستيمشخص باشد و هر كاري به وزارتخانه مختص خود سپرده شود.

وي گف//ت: فعاالن بخ//ش خصوصي نميتوانند براي دولت تعيين تكليف كنند يا وزير مناس//ب وزارتخان//ه مورد نظر را به وي پيش//نهاد دهند اما با مطالباتي كه از دولت دارند و همچنين راهكارهايي كه در نشستهاي مختلف در اين خصوص ارائه دادهاند، نقشه راه درست را در اختيار دولت قرار دادهاند.

کارينكرديمامامسيردرست را پيدا کرديم

اين در حالي اس//ت كه در ش//ش سال گذش//ته زماني كه بحث و اظهار نظرها در مورد اين طرح داغ بود نيز رييس كميسيون تولي//د و تجارت ات//اق بازرگاني و صنايع و مع//ادن تهران در اين رابطه اعالم كرده بود كه وزارت جهاد كشاورزي توان تنظيم بازار محصوالت كشاورزي را ندارد، چه برسد به اج//راي وظايفي كه در طرح انتزاع وظايف بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره شده است.

بنابراي//ن همانطور كه كارشناس//ان پيشبيني كرده بودند، پس از قانون انتزاع، نهتنهاشاهددرستاجراشدناينمسووليت توسطوزارتكشاورزينبوديمبلكهبخشياز حوزههاي مهم بخش كشاورزي نيز مغفول ماندند. البته اين در حالي اس//ت كه اخيرا محمود حجتي در اولين نشس//ت خبري خود در س//الجاري نقطه ضعف عملكرد خود در اين وزارتخانه را پذيرفت و با اشاره به عملك//رد و دس//تاوردهاي وزارت جهاد كشاورزي اعالم كرد: نقاط ضعفي هم وجود دارد و مدعي نيس//تيم كه ضعفي نداريم. وزير جهاد كش//اورزي گفت: فكر نكنيد ما خيلي كار كردهايم، ما در مقابل كارهايي كه ميتوانستيم بكنيم كاري انجام ندادهايم اما مسير درستمان را پيدا كرديم.

عملك/رد مثب/ت در برخ/ي حوزهها

عملكرد محمود حجتي در وزارت جهاد كش//اورزي به همين جا ختم نميش//ود چراكه او در برخي حوزهها عملكرد مثبتي را نيز در كارنامه خود به ثبت رسانده است. در اين راستا ميتوان به رشد مثبت بخش كشاورزي،تكرارخودكفاييگندم،دستيابي به ط//راز تجاري 3/59 ميلي//ارد دالري از منف//ي1/8 درس//ال29،طرحموفقبازار در براب//ر بازار و صادرات س//يب م//ازاد در ازاي واردات موز، زنده ش//دن بخش كلزا و دانههاي روغني و تعيين مجري مشخص براي اين بخشها، برقراري ارتباط مناسب بين بخش تحقيقات و بخشهاي مختلف كشاورزي و وارد شدن بسياري از پاياننامهها و دستاوردهاي پژوهشگران به عرصههاي توليدي اشاره كرد.

بررسي آمارهاي رسمي از روند نرخ رشد بخشهاي مختلف اقتصادي در سالهاي سپري ش//ده از دهه 90 كه توسط پايگاه خبرياتاقايرانصورتگرفتهاستنيزنشان ميدهد كه بخش كشاورزي در سالهاي ركود اقتصادي به رش//د خود ادامه داده و در س//الهاي اخير وزارت جهاد كشاورزي س//عي كرده همزمان با حفظ آهنگ رشد توليدات كشاورزي و كاهش تراز تجاري در بخش غذايي كشور، روشهاي نوين آبياري را جايگزين روشهاي سنتي كند تا مصرف آب در اين بخش كنترل شود.

همچنين به گفته خود حجتي، در حال حاضر58درصدبرنجكشوربهصورتماشيني برداشتميشودكهكاهشهزينههايتوليد را در بر داشته است. اين در حالي است كه با وجوداينكهدرسالهاي39،49 و59 ازنظر ماليشرايطسختيپيشرويدولتبودهاما بيشترينسرمايهگذاريهادرسالهاي49 و 95 انجام شده است.

در اين ميان سال گذشته وزير جهاد كشاورزي براي حمايت از كشاورزان، به شخصه براي افزايش حدود 17 درصدي نرخخريدتضمينيگندمازكيلويي0721 تومان به 1485 تومان تالشهاي فراواني كرد تا نوبخ//ت را راضي كند اما با اينكه مخالف افزاي//ش دو درصدي نرخ خريد تضمينيگندمبود،سرانجامشوراياقتصاد قيمت خريد تضميني گندم را تنها0031 تومان تعيين كرد.

با اين حال حجت//ي همواره در طول س//الهاي مسووليت خود، راهكار تامين امني//ت غذايي را خودكفاي//ي در توليد محصوالت اساس//ي ميداند و سعي دارد عالوه بر حمايت از كشاورزان، وابستگي ايران به كش//ورهاي خارج//ي را كاهش دهد اما به هر حال هر گاه قيمت محصولي ك//م و زياد ميش//ود يا كش//اورزان ابراز نارضايت//ي ميكنند، اي//ن وزارت جهاد كشاورزي است كه بايد پاسخگو باشد. از اين رو انتظ//ار ميرود در دولت دوازدهم شاهد اصالح قوانين ناكارآمدي همچون قانون انت//زاع ي//ا روي كار آمدن وزيري توانمند و مشرف به تمام حوزههاي تحت مسووليت اين وزارتخانه باشيم تا ديگر به دليل سياستگذاريهاي نادرست، شاهد تجمعه//اي مختلف مقابل س//اختمان وزارت كش//اورزي و همچنين نارضايتي مردم از نوس//ان قيمت روزانه محصوالت اساسي نباشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.