عملكرد ضعيف ايران در صادرات به برزيل

Jahan e-Sanat - - News -

اگرچه انتظار ميرفت پس از برجام روند مبادالت تجاري ايران هم تغيير كند و به نفع ايران متمايل شود اما همچنان با اينكه پتانسيلهاي زيادي در كشور وجود دارد اما به درستي از آن استفاده نميشود. بر همين اساس رييس اتاق بازرگاني ايران و برزيل با بيان اينكه در برخي محصوالت از پتانسيل خوبي براي صادرات به برزيل برخورداريم، گفت: اين در حالي اس//ت كه در مقابل واردات 2/2 ميليارد دالري برزيل به ايران ارزش صادرات ما به اين كشور 75 ميليون دالر بوده است.

كاوه زرگران در رابطه با تجارت اين دو كشور گفت: برزيل در زمينه تامين و توليد بس//ياري از اقالم كشاورزي مزيت نسبي دارد، بهطوري كه بسياري از اقالم كشاورزي در اين كشور با پايينترين قيمت توليد ميشود و كشور ديگري نميتواند در زمينه توليد اين محصوالت كشاورزي با آن رقابت كند.

رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و برزيل با بيان اينكه برزيل به صورت سنتي تامينكننده بسياري از اقالم كشاورزي مهم دنياست، افزود: اين كشور صادركننده شكر، ذرت، دانه سويا و كنجاله سوياست و در بسياري از اين توليدات به لحاظ قيمت و كيفيت مزيت مطلق دارد. وي بيان داشت: از آنجا كه به لحاظ آب و هوايي كشور در شرايط خشك و نيمهخشك قرار دارد برخي از اقالم كشاورزي از برزيل به كشور وارد ميشود كه البته بسته به وضعيت بارندگي و سياست دولت مقدار آن متغير است.

رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و برزيل بيان داشت: حدود 50 ميليون دالر از صادرات ايران به برزيل مربوط به فرآوردههاي پتروشيمي از جمله كود بوده، حدود 20 ميليون دالر شامل آهن و استيل و در اين ميان كشمش هم سهم ناچيزي در صادرات به برزيل داشته است. وي گفت: بخش اعظمي از ذرت مورد نياز كشور از برزيل تامين ميشود.

زرگران با اشاره به اينكه واردات شكر به كشور ممنوع است، اظهار داشت: اما در حد مجاز وارد ميشود و سال گذشته 200 ميليون دالر شكر از برزيل به كشور وارد شده است. رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و برزيل با بيان اينكه كشورهاي مختلف براي توسعه صادرات مشوقهايي را در اختيار صادركنندگان خ//ود قرار ميدهند، گفت: طبيعتا اگر دولت تمايلي براي افزايش صادرات به اين كشور داشته باشد، با توجه به بعد مسافت بايد يارانهاي را براي حملونقل كاال به اين كشور در اختيار صادركنندگان قرار دهد. وي با بيان اينكه برزيل ساالنه حدود شش ميليارد دالر كودهاي كشاورزي وارد ميكند، بيان داشت: اين كشور حدود 6/5 ميليارد دالر محصوالت پالستيكي و حدود 1/3 ميليارد دالر آهن و استيل از اقصي نقاط دنيا وارد ميكند. زرگران گفت: پتانسيل توليد كود كشاورزي، آهن و استيل و همچنين محصوالت پالستيكي در كشور وجود دارد، بنابراين ميتوان با برنامهريزي و فراهم كردن يكسري مشوقها، زمينههاي صادرات بيشتر اين محصوالت را به برزيل فراهم كرد.

وي با بيان اينكه تاكنون برنامهريزي خاصي براي صادرات اين محصوالت به برزيل انجام نشده است، گفت: اخيرا با ايجاد اتاق بازرگاني مشترك ايران و برزيل، اتاق بازرگاني ايران تصميم گرفته تا زيرساختهاي الزم را براي تجارت بيشتر بين دو كشور فراهم كند.

رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و برزيل با بيان اينكه هنوز در زمينه روابط بانكي با اين كشور دچار مشكل هستيم، گفت: در حال حاضر نقل و انتقاالت بين بانكي كاالهايي كه مستقيم از برزيل به بندرعباس وارد ميشود، تاييد نميشود. زرگران افزود: تعيين چشمانداز و برنامهريزي بلندمدت تجاري اساسا از وظايف دولت و سازمان توسعه تجارت است اما بخش خصوصي در هر جايي كه امكان تجارت وجود دارد شانس خودش را آزمايش ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.