تصميماتجديددولتبرايساماندهيكولهبري

Jahan e-Sanat - - News -

تس/نيم- با راهاندازي بازارچههاي مرزي جديد با هدف ساماندهي كولهبري، مرزنشينان از تخفيف6ميليون توماني عوارض وارداتي بهرهمند شدند. هيات وزيران با احداث بازارچههاي مرزي جديد و هدايت معبرها بهسمت مرزهاي رسمي و تحت پوشش نهادهاي قانوني و بهويژه گمرك با تخفيف عوارض ورود براي هريك از مرزنش//يناني كه در اس//تانهاي آذربايجان غربي، كردستان و كرمانشاه حداقل سه سال در فاصله حداكثر 20 كيلومترودراستانسيستانوبلوچستانحداكثر05 كيلومترازنقطه صفر مرزي اقامت داشتهاند موافقت كرد. براساس اين تصميم هر يك از مرزنشينان واجد شرايط، هر ماه پانصد هزار تومان از تخفيف عوارض قانوني واردات معاف ميشوند. با اين تصميم عالوه بر اينكه از اين پس اين كاالها به طور رس//مي و تحت نظارت به كش//ور وارد ميشود بلكه امكان خوبي را نيز در اختيار مرزنشينان قرار ميدهد كه بدون تحمل كولهبري و بهوسيله انتقال كاال در حد مجاز ماهانه از مسير اصلي و مرز قانوني معيشت خود را سامان دهند، به اين وسيله ميزان قابل اعتنايي از آمار قاچاق كشور كاسته شود. بهگفته حاجيميرزايي دبير هيات دولت، اين تخفيف مالياتي در هر س//ال معادل 900 ميليارد تومان تخفيف را بهصورت تخصيص عادالنه يارانه به مرزنشينان اختصاص ميدهد و تحول مثبتي را در معيشت آنان موجب ميشود. نظارت كارآمد بر اجراي اين مصوبه و جلوگيري قاطع از شكلگيري مجدد معابر غيررسمي، دستيابي به اهداف اين مصوبه را تضمين ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.