گرما، مرغ را گران كرد

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- افزايش قيمت جوجه يكروزه و كاهش توليد ناشي از گرماي شديد هوا باعث شده قيمت هر كيلوگرم مرغ از كيلويي 8500 تومان نيز عبور كرده و به كيلويي 8600 تومان در مراكز خردهفروشي برسد. البته اين در حالي اس//ت كه در برخي مناطق، تا كيلويي 8750 تومان نيز فروخته ميشود. در همين خصوص رييس اتحاديه فروشندگان مرغ و ماه//ي از افزايش قيمت مرغ به دليل افزايش قيمت جوجه يك روزه و كاهش توليد ناش//ي از گرماي ش//ديد هوا خبر داد و گفت: هماكنون قيمت هر كيلوگرم گوشت مرغ از كيلويي 8500 تومان نيز عبور كرده است. مهدي يوسفخاني اظهار كرد: در حال حاضر هر كيلوگرم گوشت مرغ حدود 5600 از مرغداران خريداري ميشود كه با احتساب هزينه حمل و نقل تا كشتارگاه، كشتار، هزينه حملونقل تا مراكز توزيع و سود عمدهفروشيها و خردهفروشيهاي سطح شهر هر كيلوگرم گوشت مرغ حدود 8 هزار تومان براي فروشندگان تمام ميشود كه با احتساب سود بيش از 8600 تومان به دست مردم ميرسد.

رييس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي ادامه داد: يكي از داليل افزايش قيمتگوشتمرغگرانيجوجهيكروزهاستكهازحدود0001 1500ات تومان)معادل02 درصد(رويقيمتتمامشدههركيلوگرمازاينمحصول تاثير ميگذارد كه البته در كنار آن گراني نهادهها و كاهش توليد به دليل تلفات باالي ناشي از گرماي شديد هوا بر گرانتر شدن گوشت مرغ تاثير گذاشتهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.