بینیازی ایران از واردات گاز ترکمنستان

Jahan e-Sanat - - News -

معاون وزیر نفت از افتتاح خط لوله انتقال گاز دامغان- نکا در هفته جاری خبر داد و گفت: ایجاد آرامش در مردم مازندران که سالها دغدغه قطع گاز داشتند، مهمترین دستاورد این افتتاح است.

به گزارش وزارت نفت، حمیدرضا عراقی پیام افتتاح خط لوله دامغانکیاسر- ساری را پایداری گاز، تابآوری شبکه گاز استانهای شمالی کشور و مدیریتتامینگازدانستوگفت:بابهرهبرداریازاینخطانتقالگاز،وابستگی کشور به واردات گاز کمتر شده و رابطه ما با کشور همسایه فقط به یک رابطه تجاریتبدیلمیشود.ویافزود:دراینصورتمیتوانیمباکشورهمسایهبر اساس محاسبات تجاری، رابطه گازی و در واقع رابطه واردات، صادراتی داشته باشیمکهبراساسنیازنباشد.مدیرعاملشرکتملیگازایرانبابیاناینکهبا افتتاح این خط لوله، ما ضمن تعامل متقابل با کشور همسایه، برای تامین گاز مردم شمال کشور به خود متکی خواهیم بود، گفت: شاید مهمتر از کاهش وابستگی به گاز همسایه شمالی، ایجاد اعتماد، اطمینان و باوری است که در مردم شکل میگیرد؛ اعتماد به شرکت ملی گاز ایران که توانست تعهد خود را در این زمینه با اجرای موفق این پروژه انجام دهد.وی با اشاره به اینکه مردم شمالکشورازسال68 بهبعدهمیشهدغدغهقطعگازراداشتند،تصریحکرد: خوشبختانهبااینافتتاح،دیگرمردممازندران،گلستانوگیالنهیچگونهکمبود گازیدرارتباطباسرماوگرمانخواهندداشتاگرچهاینبهآنمعنانیستکه صرفهجوییالزمرانداشتهباشند.عراقیباتاکیدبراینکهبااحداثاینخطلوله، هم شبکه گاز استانهای شمالی کشور از پایداری باالیی برخوردار خواهد شد وهمشبکهتابآوریبسیارباالییخواهدیافت،افزود:همچنیناینخطلوله افزونبراینکهمشکلتامینگازاستانهایشمالیراحلمیکند،میتوانددر بخش تجارت جهانی گاز و سوآپ این انرژی پاک نیز بسیار ثمربخش باشد. خطانتقالدامغان-کیاسر-ساریبهطول071 کیلومترباقطر24 اینچوبا ظرفیتانتقالگاز04 میلیونمترمکعبدرروز،منشعبازخطانتقالگاز 48 اینچ دوم شمال- شمال شرقی کشور به منظور تقویت، پایدارسازی و انعطافپذیری سیستم انتقال گاز شمال کشور و با هدف مدیریت واردات گاز از ترکمنستان، به عنوان یکی از اهداف راهبردی دولت، از مدتها پیش در برنامهاجراییشرکتمهندسیوتوسعهگازایرانقرارگرفتهوازسال49 با اهتمام ویژه دولت و وزارت نفت و شخص وزیر، شتاب بیشتری به خود گرفت وهماکنونآمادهافتتاحرسمیاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.