توسعه میادین آذر و چنگوله در دست گازپروم و اویک

Jahan e-Sanat - - News -

شرکت اویک برای توسعه فاز دوم میدان نفتی آذر و همچنین توسعه میدان نفتی چنگوله، با شرکت گازپروم نفت روسیه، در شهر سنپترزبورگ، تفاهمنامههمکاری)UOM( امضاکرد.بهگزارشوزارتنفت،مدیرانعامل شرکتهای اویک ایران و گازپروم نفت روسیه پس از نهایی شدن مذاکرههایی که از ماههای گذشته تاکنون میان کمیتههای فنی قراردادی دو شرکت برای مشارکتدرطرحتوسعهمیدانهاینفتیآذروچنگولهادامهداشتهاست،روز پنجشنبه)پنجممردادماهجاری(تفاهمنامههمکاریامضاکردند.پسازآنکه میانشرکتهایاویکایرانوگازپرومنفتروسیهبرایتوسعهمیدانهایآذرو چنگوله،درسالگذشتهتوافقنامهمحرمانهامضاشدوبهتاییدشرکتملینفت ایرانرسید،طرفینمقررکردندبابرگزاریسلسلهنشستهاییدربارهمسایل فنی،مالی،حقوقی،قراردادیونحوهمشارکتدرکنسرسیوممجریمیدانهای یادشده، گفتوگو و با ارزیابیهای اولیه تجاری، ابهامها و پرسشهای همدیگر دربارهمسایلیادشدهرابرطرفکنند.برهمیناساسدرادامهپنجنشستیکه میاناویکوگازپرومبرگزارشد،پسازماههادیداروگفتوگوینمایندگاندو شرکتوبرطرفشدنابهامهاورسیدنبهدیدگاهمشترک،سرانجامکمیتهای فنیقراردادیازشرکتاویکباهدایتمدیرعاملاینشرکتاکتشافوتولید ایرانی، به منظور نهایی کردن این مذاکرهها اواخر هفته گذشته به روسیه سفر کردند و پس از ارزیابی نهایی مسایل فنی، مالی، حقوقی قراردادی به توافق رسیدند و در نهایت تفاهمنامه همکاری میان مدیران عامل دو شرکت نفتی امضا شد تا از این طریق دو شرکت برای امضای قرارداد توسعه این میدانها درچارچوبقراردادیجدیدوزارتنفتآمادهشوند.مدیرعامل اویک و هیات همراه قرار است در این سفر با همراهی مدیران شرکت گازپروم نفت از مرکز توسعه تحقیقات این شرکت روسی بازدید کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.