IPC

Jahan e-Sanat - - News -

وزیر نفت از میادی//ن آزادگان، یادآوران و الیه نفتی پارسجنوبی به عنوان س//ه میدانی نام برد که در اولویت اول امضای قراردادهای جدید نفتی هس//تند.بیژن زنگنه در گفتوگو با تس//نیم اظهار داشت: فرآیند برگزاری مناقصه میدان نفتی آزادگان در جریان اس//ت و برنامه وزارت نفت این است که روند توسعه این میدان با انجام مناقصه در سالجاری تعیین تکلیف شود و حتی تالش میکنیم همین امسال نسبت به امضای قرارداد توسعه این میدان اقدام کنیم.این عضو کابینه دولت با بیان اینکه »محور اصلی قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان افزایش ضریب بازیافت است«،گفت:اگربخواهیمباتکنولوژیفعلیخودمانازاینمیدانبرداشت کنیم، ضریب بازیافت زیر 10 درصد است و در آینده نزدیک شاهد افت فشار میدان خواهیم بود در حالی که به دنبال افزایش ضریب بازیافت این میدان با استفاده از تکنولوژیهای روز جهان هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.