»آتنا« فقط یک نمونه بود

Jahan e-Sanat - - News -

مهدي عبدل/ي*- حادثه قتل دردناك آتن//ا اصالني، كودك خردس//الي كه به مدد ش//بكههاي اجتماع//ي و البته پي//ش از آن، حركت جمعي مردم شهري كه هنوز علقهها و قرابته//اي خ//ود را در فض//اي پ//ردود و خاكس//تري جامعه حف//ظ كردهاند در صدر خبرها قرار گرفت و همدردي و كنش عاطفي جامع//ه، حتي سياس//تمداران را برانگيخت. بالفاصل//ه توفاني از تحليلها و نوش//تهها پا گرف//ت؛ گروه//ي در محكومي//ت اين عمل ش//نيع و جنايتكارانه برآمده، خواستار اشد مجازات براي متهم شدند. گروهي فرصت را غنيمت ش//مرده و با استفاده از موج هيجان اجتماع//ي، به ي//ادآوري وجود آس//يبهاي اجتماع//ي پرداختند و اينكه چرا اغلب بنا بر مصالح خودساخته، كتمان ميشود. گروهي آمدند تا براي خود از اين آب ماهي بگيرند كه وصف بيانات چندشآورشان در شان اين مقاله نيست. گروهي نيز تنها به بيان چند تئوري و مطلب روانشناسي پرداختند كه خيلي هم با موضوع سازگار نبود.

مهاجمان جنس//ي، افرادي هس//تند كه بدون رضايت و خواس//ت فرد، قرباني را آماج خواس//تهها و رفتارهاي خش//ونتآميز خود ميكنند. جنبه مجزاكننده آن از ساير مظاهر خشونت، موضوع جنسي است. اين اقدامات هميشه با قتل قرباني همراه نيست اما با خطر باالي قتل، خودكش//ي و ديگركش//ي همراه است. خشونت جنسي عليه كودكان يكي از آس//يبزاترين ابعاد اين موضوع است چراكه آن//ان اغلب ت//وان و آگاه//ي الزم براي دفاع يا احت//راز از موقعيتهاي خط//رزا را ندارند و نميتوانند آسيبهاي روانشناختي ناشي از خش//ونت را به راحت//ي حلوفصل كنند و زخم بهجا مانده بر روح و روان و ش//خصيت آنها سالهاي سال حتي در بزرگسالي تداوم مييابد.

در حادث//ه فوقالذكر، برخي س//ايتها و نوش//تهها به بيان پدوفيليا يا همان بچهبازي پرداختند. گرچه اين دو موضوع همپوشاني دارد اما نبايد اشتباه شود. پدوفيليا يا بچهبازي، گرايش و انگيزش جنسي فرد نسبت به افراد نابالغ و كودكان است كه قرار نيست هميشه با رفتار جنس//ي همراه باش//د. از طرفي 50 درصد مهاجمان جنس//ي به كودكان به هيچ عنوان پدوفيليا ندارند كه كشفيات پليس در روزهاي بعدي نشان داد كه در مورد قاتل آتنا نيز چنين تشخيصي مصداق ندارد.

از ديرب//از تئوريه//اي متع//ددي در اين خصوص مطرح ش//ده، اما آنچه بيشتر مورد اجم//اع متخصصان و كارشناس//ان امر قرار گرفته اس//ت در قالب تئ//وري جامع تهاجم جنس//ي ش//كل ميگيرد كه گفته ميشود مهاجمان جنس//ي نتيجه برخي متغيرهاي بر هم كنش//گر هس//تند كه رشد و نمو مغز و سيس//تم عصبي را متاثر ميكنند و شامل عوامل ژنتيك، حوادث دوران درون رحمي، محيط اجتماعي و فرهنگي كه فرد در آن نشو و نما ميكند و خانواده فرد اس//ت. برخالف آنچه برخي تص//ور ميكنند كه ناكاميهاي جنسي يا محركهاي محيطي، عامل چنين رفتارهاي خشونتآفريني هستند بايد گفت بسياري اوقات فرد مهاجم شريكهاي جنسي متعدد و حتي بسيار جذابي دارد، ولي ارضاي لذتجويي وي در تهاجم و اعمال زور در رفتار جنس//ي با قربانياني است كه اتفاقا حتي به ظاهر ممكن اس//ت سوژه جذابي براي رفتار جنسي نباشند.

رفتار آشكار جنسي و قتل شنيع و دردناك كه در حادثه قتل اين فرشته كوچك رخ داد، موج تاثربرانگيز اجتماعي را در پي داشت، اما بسياري از حوادث مشابه كه زير پوست شهر رخ ميده//د حتي صداي//ي از آن برنميآيد؛ چراك//ه اغلب در اي//ن تهاجمهاي خاموش، فرد مهاجم آش//نا يا حتي عضوي از خانواده اس//ت. تعرض جنسي الزاما به معنای عملی آن نيست، بلكه به صورت لمس، بوسيدن يا فش//ردن كودك هم رخ ميدهد و با تهديد و ارعاب يا ش//رم و هراس از آبروي خانواده به صورت آتشي زير خاكستر مدفون ميشود.

همدردي و غليان احساس//ات جامعه در پي قتل كودك خردس//ال پارسآبادي نشان از زنده بودن ريش//ههاي همدل//ي و عاطفه اجتماع//ي ايرانيان دارد. حس ارزش//مندي كه سردي و تلخي برخي حوادث اجتماعي، مانن//د حادثه پ//ل مديري//ت را از ذهنمان ميزداي//د اما زماني اين حركت اجتماعي به ثمر خواهد نشست كه با پيگيري كنشگران اجتماع//ي و اقب//ال آنها به س//اير حوادث و موضوعات مش//ابه، سياستگذاران و نهادهاي حاكميتي را به برنامهريزي و نگرش مجدد در سرمايهگذاريهاي اجتماعي وادارند و جامعه را به آموزش خانوادهها و آموزش كودكان به طور خاص ترغيب كنند.

خشونت دردناك عليه آتنا، قلبهايمان را ماالمال از درد كرد؛ اما آيا جامعه از دهها مرگ خاموش و صدها تجاوز جنس//ي كه ش//اكله روان ك//ودك و نوجوان را تا آخر عمر از هم ميپاشد در ميان كودكان كار و حاشيهنشينان خبردار ميش//ود؟ آيا رگ غيرت جامعه ما و سياس//تمداران از فروش علني كودكان براي مقاصد جنس//ي در تهران و ديگر شهرها باال نميزند؟

ناآگاهي، نقش بسزايي در چنين حوادث دردناكي دارد. همچنان كه به درستي در پيام مقام عالي وزارت بهداش//ت و درمان، جناب آقاي دكتر هاش//مي اش//اره شد، بين آرزوي داش//تن جامعه عاري از خش//ونت و واقعيت فرس//نگها فاصله اس//ت؛ اما اي//ن موضوع، وظيفه ما را در آموزش مهارتها و آگاهيهاي اجتماعي در خانوادهها از سويي و تامين مراكز و نيروه//اي متخص//ص ب//راي درمان برخي اختالالت روانپزش//كي كه زمينهساز چنين خشونتهايي هستند، سلب نميكند.

جن//اب وزي//ر كاش در جلس//ات هيات دولت ب//ه همكاران خ//ود در وزارتخانههاي متولي امر از جمل//ه آموزشوپرورش يادآور شوند كه سالهاست حتي انجام پژوهش در حيطه آسيبهاي اجتماعي با مانعتراشي يا ممانعت مواجه ميشود؛ آموزش كودكان كه جاي خود دارد.

كاش جناب وزير همچون ساير حيطههاي بهداش//ت و سالمت، بر پروژه بر زمين مانده مراكز سالمت جنسي خانواده، اهتمام جدي بورزند كه اغل//ب خانوادهها حتي زماني كه تابوش//كني كرده و درصدد كمك خواستن برميآيند، گاه متاسفانه با برخي توصيههاي غيرعلمي و غيركارشناسي از جانب برخي افراد حتي به ظاهر كارشناس مواجه ميشوند.

از سويي ديگر بايد گفت مهاجمان جنسي اغلب در كن//ار اقدامات تاميني، گاه نيازمند درمانه//اي روانپزش//كي، پزش//كي و حتي بستري هس//تند. متاس//فانه در اغلب نقاط كش//ور امكان پذيرش ب//دون انگ و با حفظ آب//روي مراجع- بالطبع زماني كه جرمي رخ نداده- وجود ندارد.

كاش به تريبونه//اي فرهنگي، از جمله صدا و س//يما و رس//انهها يادآوري ش//ود كه آموزشهاي سالمت جنسي ناقض اسالمي و مذهبي بودن جامعه نيست و بيان آسيبهاي اجتماع//ي براي پيش//گيري و نه به ش//كلي غيرعلمي كه موج هراس و بياعتمادي را در خانوادهها دامن بزند، خدش//هدار كردن وجه نظام نيس//ت و براي مخاطب از مستندهاي حي//ات وحش در مورد بالنهاي پش//ت آبي مفيدتر خواهد بود.

آنچه از غم پرواز خونين بال آتناي كوچك بر گردهه//اي ما متوليان س//المت جامعه، اصحاب قلم، هنرمندان، تريبونداران مذهبي و اجتماعي و سياس//تمداران بايد سنگيني كن//د، وظيفه تالش و كمپيني براي ارتقاي آگاهيهاي جامعه و خانوادهها از س//ويي و رفع موانع و تابوهاي فرهنگي و اجتماعي و بسترسازي براي مراجعه و درمان و حمايت از قربانيان خشونتهاي جنسي و كساني كه در معرض ارتكاب به خش//ونتهاي جنسي هس//تند، از س//ويي ديگر است. در غير اين صورت س//نگيني اين مس//ووليت، فردا در پيشگاه آفريدگار بر ضمان ماست چه مرگ خام//وش و مظلومان//ه ك//ودكان كار كه در تهاجم مهاجمان ددمنش، رخ ميدهد و چه مرگ فجي//ع نگارهايي كه به علت ناآگاهي خانواده از شرايط روانپزشكي وي با ضربات متعدد چاقو به قتل ميرس//ند؛ تنها به اين جرم كه او يك ترنسسكش//وال است. پس همه مسووليم.

* روانپزشك- رواندرمانگر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.