عدهاي تهران را پيشخور كردند

Jahan e-Sanat - - News - بازتاب

پسرارشدآيتاهللهاشميرفسنجانيمهمانبرنامهدستخط شبكهپنجم س//يما بود و گفتوگوي مفصلي را با مجري اين برنامهداشت.

محسنهاشميرفسنجانيدربخشهاييازاينبرنامهگفت: انتخابشهردارآيندهتهرانبااعضايشورايشهراست.پستهاي سطح باال پستهايي نيست كه شما براي آن تالش كنيد. اين پستها زحمت زيادي ميطلبد و بايد به داليل انتخاب بررسي شود. دليل اينكه در چهار سال گذشته انتخاب شدم و با راي كمي از آقاي قاليباف عقب ماندم، اين بود كه مردم ترافيك و آلودگيهوا را عمدهترين معضل شهر تهران ميدانند. من آيتم مناسبيبودمودرحالحاضرهمممكناستاولويتشورايشهر اينموضوعاتنباشد.

وي در پاسخ به اين سوال كه گفته ميشود اختالفنظرها در شورايشهر تهران زياد است، افزود: طبيعي است كه نظرات متعددي وجود دارد و شوراي اصالحات سعياش بر اين است كه تصميمگيري را جبههاي ادامه دهد. البته كار سختي است چراكه تصميم با شورايشهر است و اين رايها راي مخفي است. ماخانوادگيمعتدلسياسيهستيموسعيداريمبراساساعتبار پدر هميشه فراجناحي عمل كنيم اما از نظر جايگاهي االن به عنوان يكي از اعضاي حزب كارگزاران سازندگي فعال هستم. در اين حزب سياست اعتدالي داريم و كارگزاران در حال حاضر از جبهه اصالحات است اما اين عملكرد اصولگرايان است كه آنها را به آن سمت فشار ميدهد.

هاش//مي درباره عملكرد قاليباف در ط//ول مديريت در ش//هرداري تهران نيز تصريح ك//رد: نكته مثبت قاليباف در عملگرايي است. او مديري نيست كه خود را در اتاق حبس كند و پاي كار نيايد و اين از حس//نهاي قاليباف اس//ت. در موضوع مترو برنامهمحور بودند اما احمدينژاد سعي داشت وضعيت مترو را بههم بريزد كه شورايش//هر به ما راي داد. وقتي احمدينژاد رييسجمهور شد منوريل را بر قم تحميل كرد. متاسفانه اين پروژه همچنان مانده و كار نميشود و البته ميگويند بهدليل مشكالت اعتباري است اما بيشتر به دليل مشكالت برنامهريزي است.

فسادسازماندهيشدهدرشهرداريتهران عضوحزبكارگزاراندربارهانتقادشازقاليبافگفت:قاليباف هميشهدربرنامههايحملونقلوترافيكبرنامهريزيشدهعمل ميكرد. معتقدم در مديريت شهر تهران بايد اولويت حملونقل عمومي و شهر انسانمحور باشد چون مترو پديده گراني است و دولت بايد به ساخت مترو كمك كند. متاسفانه درباره مترو دولتهاكمكينميكردنددرنتيجهنميشدپيشرفتكرد.البته معتقدم از اعتبارات شهرداري بيشتر بايد استفاده كنيم. بدهي شهرداري تهران چند صورت است. يكسري از اين بدهيها به پيمانكاراناستويكسريديگربدهيبهموسساتدولتيمانند بيمههاست؛ يكسري بدهي نيز داريم كه در شهرداري معروف به هلوگرامي يا تراكمفروش//ي است و در اختيار يكسري افراد است كه در حقيقت پيشخور كردن شهر است. در كل بدهي شهرداريتهرانبيشاز02 هزارميلياردتوماناست.يكسرياز فسادها در شهرداري تهران مربوط به اقدامات برخي افراد براي پيروزي برخي پيمانكاران در مناقصات است يا كارشناسيهاي غيراصولي. متاسفانه اين اقدامات سازماندهي شده است و بايد با كمك نيروهاي امنيتي و اطالعاتي برخورد شود. يك دسته از فسادهايرايجشدهنيزبحثزيرميزياستواينكاربرايسرعت دادنبهكارمردماست.ازدياداينبخشنامههاباعثشدهمجريان براياجرايآنهاراهكارهايزياديداشتهباشند.باهوشمندكردن شهرداري و مكانيزه كردن آن و كم كردن بخشنامهها ميتوانيم جلوياينفسادهارابگيريم. مشكلقاليبافبودنهمن! هاشميدربارهموضوعاستعفايشدرسال98 گفت:هرشهرداري كه به شهرداري ميآمد من ابتدا استعفا ميدادم تا دست شهردار براي مديريت مترو باز باشد. احمدينژاد اواخر كارش در شهرداري بداخالقيميكرداماتاقبلازآنهميشهرفتارخوبيداشت.قاليباف هم كه آمد من استعفا دادم تا دستش باز باشد. ماجراي استعفاي سال98 اينبودكهايناحساسدرشهرداريايجادشدكهاگرمن مديرعامل نباشم، شايد دولت كمك كند. اينطور وانمود شده بود كه دولت بهدليل حضور من در هياتمديره اعتبارات مترو را پرداخت نميكند.البتهگفتممشكلمننيستمومشكلخودقاليبافاست كه احمدينژاد اعتبارات را پرداخت نميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.