حقاني: اكثر مناطق شهرداري تهران بدهكارند

Jahan e-Sanat - - News -

عضو ش//وراي ش//هر تهران با تاكيد بر اينكه اكثر مناطق شهرداري تهران بدهكارند، نسبت به تناقض در آمارهاي اعالم بدهي شهرداري هشدار داد.

محمد حقاني در پاس//خ به سوال ايلنا كه چرا به تازگي شهرداري اقدام به فروش برخي امالك خود ميكند و آيا اين موضوع ربطي به كاهش بدهكاري شهرداري و جلوگيري از پيگيري اين مطالبات از سوي شوراي شهر پنجم دارد يا خير، گفت: مشخص نيست شهرداري تهران چرا بعد از 12 سال به اين فكر افتاده كه از محل فروش امالك و مس//تغالت ميتواند بدهيهايش را تس//ويه كند و در واقع بايد ديد اولويت پرداختها چگونه اس//ت؟ سوال اينجاست كه چرا شهرداري تهران همچنان خارج از برنامه، پروژههاي مختلف را آغاز و اجرا ميكند! شهرداري كه بدهكار است بايد ريخت و پاشهاي خود را كنترل كند و براي پرداخت بدهيها نيز بايد اولويتهايي مانند اولويتهاي زماني را مدنظر قرار دهد نه اينكه تنها طلب برخي افراد در پروژههاي خاص را تس//ويه كند و بقيه باقي بمانند. برخي معتقدند اقدمات شهرداري در 12 سال اخير در طول تاريخ شهرداري و بلديه بيسابقه بوده است.

وي با اشاره به بدهيهاي شهرداري تصريح كرد: ميزان بدهيهاي شهرداري به طور دقيق رسما اعالم نميشود. شخصا اين مساله را مطالبه كردم كه بايد ميزان بدهي به نهادها، سازمانها و بانكها و افراد حقيقي و حقوقي مشخص و اعالم شود اما كسي آمار دقيقي اعالم نميكند. البته بانك مركزي اعالم كرد شهرداري تهران بيش از 14 هزار ميليارد تومان به بانك شهر بدهكار است و حدود هشت هزار ميليارد تومان نيز به يكي از نهادها بدهي دارد. بدهي به بانكهاي ديگر و همچنين پيمانكاران را نيز بايد به اين بدهيها اضافه كرد كه به نظر ميرسد عدد و رقم آن بسيار بيشتر از اين آمارها باشد. اكثر مناطق شهرداري تهران بدهكاري دارند اما وقتي شهرداري عدد و رقمي در اين زمينه اعالم ميكند و از جاي ديگر نيز آمار ديگري اعالم ميشود، تناقضهاي آماري آشكار است.

عضوشورايشهرتهرانهمچنيندرخصوصبرخيخبرهامبنيبرسگكشي در تهران نيز افزود: در گذش//ته عدهاي پيمانكار در قبال تحويل الش//ه سگ پول ميگرفتند يعني سگكشي ميشد اما در حال حاضر سگكشي صورت نميگيرد و جمعآوري سگهاي ولگرد به صورت زندهگيري است. در تهران و به ويژه در حاشيه شهر روزانه 40 تا 50 قالده سگ با استفاده از مواد بيهوشي زندهگيري ميشوند. آنهايي كه بيماريهاي خطرناك دارند براساس توصيههاي سازمان دامپزشكي از طريق بيهوشيهاي طوالنيمدت معدوم ميشوند و در واقع س//گهاي بيمار بدون درد كشيدن تلف ميشوند و برخي از سگها نيز عقيم شده و در مكانهاي خاصي رهاسازي ميشوند كه در داخل شهر نباشند. برخي از سگها نيز كه بيماري خاصي ندارند، در اختيار افرادي قرار ميگيرند كه عالقه به نگهداري سگ به ويژه در مناطق غيرشهري به عنوان پاسبان يا سگ گله دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.