تندگويان: گودبرداري زمينهاي بيصاحب چالش شهردار آينده

Jahan e-Sanat - - News -

عضو شوراي شهر تهران، گودبرداري زمينهاي بيصاحب را چالش شهردار آينده عنوان كرد و نسبت به خطر ريزش ساختمانهاي اطراف آنها هشدار داد.

به گ//زارش ايلنا محمدمه//دي تندگويان افزود: ب//ه عنوان مثال گودب//رداري اطراف برج ميالد چال//ش بزرگي در آينده ايجاد خواهد ك//رد و گودبردارياي كه در بلوار كش//اورز، جنب پارك الله صورت گرفته نيز سالهاس//ت كه بدون مالك رها ش//ده و از نظر قانوني نيز نميت//وان ب//راي آن كاري مانند تصرف، س//رمايهگذاري يا پر كردن گودبرداري انجام داد. اما در آينده اين مس//اله ميتواند به عنوان يك چالش براي ش//هرداري محسوب ش//ود و يكي از خطرات آن ريزش ساختمانهاي اطراف است. پروندههايي مانند شهروند، شهر آفتاب و پرديس تهرانپارس جزو بزرگترين پروندههاي شهرداري است چراكه ب//راي واگذاري امالك در اين زمينه برآوردي نش//ده. به عنوان مثال در زمينه واگذاري ش//هروند به بانك شهر غير از ارزش ملكي، ارزش برندينگي حدود 10 هزار ميليارد محاسبه نشده است. در واقع بدون اينكه كارشناسي صورت گيرد و ارزش واقعي آنها محاسبه شود، چنين امالكي بابت ديون و مطالبات شهرداري واگذار ميشود.

وي درباره جزييات فروش امالك شهرداري تهران نيز تصريح كرد: در زمينه فروش امالك ش//هرداري گزارش//ي در صحن ش//ورا درباره عملكرد مالي ارائه ش//د و نگراني اين است كه اكثر ديون و مطالباتي كه ادعا ميكنند پرداخت ش//ده به صورت تهاتر ملكي انجام ميشود يعني در ش//هرداري درآمد كاهش پيدا كرده و ركود مس//كن باعث شده ش//هرداري درآمدي براي ساختوساز نداشته باشد. همه سعي مديران فعلي شهرداري اين است كه روزي كه ميخواهند شهرداري را تحويل دهند، ادعا كنند كه هيچ مطالباتي نداريم و همه را تسويه كردهاي//م در حالي كه اين پرداختيها از طريق واگذاري س//رمايه و داراييهاي شهرداري است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.