تاييد حكم قصاص قاتل محيطبانان هرمزگاني

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- رييس كل دادگس//تري هرمزگان گفت: حكم قصاص قاتل محيطبان//ان پس از صدور حك//م در دادگاه كيفري يك هرمزگان و سپري شدن مراحل قانوني در ديوان عالي كشور به تاييد نهايي رسيد و جهت اجرا ارسال شده است.

محمدصاق اكبري روز چهارش//نبه در تشريح جزييات اين پرونده اظهار كرد: سوم تيرماه ود1395 محيطبان هرمزگاني، پرويز هرمزي و محمد دهقاني هنگام گش//تزني در منطقه حفاظتش//ده گنو به ضرب گلوله يكي از ش//كارچيان غيرمجاز به قتل رسيدند. پرونده به بازپرس ويژه قتل دادسراي عمومي و انقالب بندرعباس ارجاع شد و با تالش شبانهروزي دستگاه قضايي و ماموران انتظامي در كوتاهترين زمان ممكن مهاجمان شناس//ايي و دس//تگير شدند كه پس از انجام تحقيقات مقدماتي، مباش//ر قتل از ميان مظنونين شناس//ايي شد. با صدور كيفرخواست در دادسراي عمومي و انقالب بندرعباس، پرونده به دادگاه كيفري يك هرمزگان ارجاع و پس از تشكيل جلسات محاكمه در دادگاه مزبور براي قاتل محيطبانان حكم قصاص صادر ش//د كه با اعتراض متهم و وكيل او پرونده جهت رسيدگي و تجديدنظرخواهي به ديوان عالي كشور ارسال شد. سرانجام راي صادره در شعبه هفتم ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار گرفت و پس از قطعي شدن حكم قصاص، پرونده جهت اجرا به ش//عبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقالب بندرعباس ارس//ال ش//د تا حكم ص//ادره درصورت درخواست اولياي دم اجرا شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.