75 درصدكودكآزاريهاتوسطخانوادهقرباني صورتميگيرد

Jahan e-Sanat - - News -

ريي//س اورژان//س اجتماعي كش//ور گفت: دو ه//زار و 765 مورد كودكآزاري در س//ه فعاليت تلفني، س//يار و مداخله توسط اورژانس اجتماعي پذيرش ش//دهاند، يعني در زمان مداخل//ه در بحران مورد پذيرش قرار گرفتهاند و طبق نظر كارشناساني كه با اين افراد مصاحبه كردهاند، علتهاي اعالم شده به اين صورت بوده كه از دو هزار و 765 مورد، بيشتر از نصف آن بر اثر مصرف مواد مخدر بوده است. در واقع 1404 نفر بهدليل اعتياد اقدام به كودكآزاري كردهاند.

داريوش اس//دبيگي افزود: بيش//تر كودكآزاريها از طرف والدين صورت ميگيرد يعني 75 درصد آزاردهندهها افراد خانواده هس//تند. بيشترين استانهايي كه كودكآزاري در آنها گزارش شده و خدمات سيار دريافت كردهاند به ترتيب خراسانجنوبي، همدان، فارس، اردبيل و خراسانش//مالي است. از لحاظ تعداد تهران نسبت به ساير شهرها اول اس//ت اما دليل اصلي آن اين اس//ت كه جمعيت تهران بيشتر از ديگر شهرهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.