با استانداردهاي دنيا فاصله زيادي داريم

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا - سيدحسن قاضيزادههاشمي با بيان اينكه در دولت يازدهم خدماتي را شروع كرديم كه باعث رضايتمندي مردم شد، گفت: نسبت به برنامه پنجم جلوتر هس//تيم اما با استانداردهاي دنيا فاصله زيادي داريم و اميدوارم مسووالن بيش از ديگر حوزهها به حوزه آموزش توجه داشته باشند. صرفا نگاه سياسي نداشته باشند و از نظر علمي به آن بها دهند. تاكنون توانس//تيم 1500 نفر هيات علمي جذب كنيم در حالي كه پنج هزار نفر هيات علمي ديگر نياز داريم.

وزير بهداشت با بيان اينكه فضاهاي آموزشي از اهميت بسيار زيادي برخوردار هستند، افزود: در طول 40 سال گذشته نهتنها به فضاهاي آموزش//ي ما افزوده نشده بلكه فضاهاي آموزشي نيز تبديل به فضاي درماني شدهاند و ما در اين حوزه بسيار فقير هستيم. به هيات علمي با وجود ميل باطنيمان ظلم كرده و در كالسهاي غيراستاندارد تعداد زيادي دانش//جو در اختيارشان قرار داديم يعني در عمل ميخواهيم خدمات درماني به ما ارائه دهند كه صداي ديگران هم درنيايد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.