دستگيري زوج جوان با 20 فقره سرقت موتورسيكلت

Jahan e-Sanat - - News - حوادث

ايلنا - فرمانده انتظامي شهرستان عجبش//ير از دستگيري زن و شوهر سارقبا02 فقرهسرقتموتورسيكلت خبر داد.

رحمان عبدي در تشريح اين خبر گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت موتورس//يكلت، موض//وع به صورت ويژه در دستور كار ماموران انتظامي قرار گرفت.

ماموران با اقدامات پليسي و انجام تحقيقات الزم سارقان را كه يك زوج جوان بودند، شناس//ايي و طي يك عمليات غافلگيرانه دستگير كردند. متهمان در بازجوييه//اي اوليه به 20 فقره سرقت موتورسيكلت اعتراف كردند و پس از تشكيل پرونده براي سير مراحل قانوني به مراجع قضايي معرفي شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.