نيسان يخچالدار با 191 كيلو گرم ترياك

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- فرمانده انتظامي شهرستان كاش//ان از كش//ف 191 كيلو و 400 گرم ترياك و دس//تگيري دو سوداگر مرگ خبر داد.

علي پوركاوه بيان ك//رد: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان كاش//ان حي//ن كنترل و نظ//ارت بر خودروهايي كه وارد اين شهرس//تان ميشدند به يك دستگاه وانت نيسان يخچالدار مش//كوك و آن را متوقف كردند. در بازرسي دقيق از اين خودرو 191 كيل//و و 400 گرم ترياك كه به طرز ماهرانهاي در يخچال وانت نيسان جاسازي شده بود، كشف شد. در اين عمليات دو س//وداگر مرگ دستگير و پس از تش//كيل پرونده جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.