تجاوزبهدختر5 سالهدرساوهوبهكمارفتناو!

Jahan e-Sanat - - News -

معاون اجتماعي اداره كل بهزيستي استان مركزي از آزار جنسي و به كما رفتن دختر پنج ساله در ساوه خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالكريم يادگاري گفت: اين دختر بچه پنج ساله ساوهاي كه فعال در كماست، توسط فردي كه هنوز هويتش مشخص نشده مورد آزار جنسي قرار ميگيرد و بعد از اين آزار س//ر كودك ضربه ميخورد. وي بعد از ضربه به سرش به علت ضربه مغزي به بيمارستان منتقل ميشود و فعال در كما به سر ميبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.