15

Jahan e-Sanat - - News - فوتبال ايران 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

رسانههاي فرانسوي از توافق شخصي نيمار با پاريسنژرمن خبر دادند؛

جمعه گذش//ته نيمار در جريان تمرينات بارسلونا با همتيمي جديدش نلسون س//مدو درگير ش//د و تمرينات را ترك كرد اما به نوش//ته ديليميل او دوباره به تمرينات برگش//ته هرچند اين بازگش//ت تضميني براي ماندگار شدن او در جمع آبياناريها نيست. پاريسنژرمن همچنان مترصد جذب نيمار با پرداخت غرامت 222 ميليون يورويي فس//خ قرارداد او با بارسلوناس//ت تا اين بازيكن برزيلي را به گرانقيمتترين بازيكن دنيا تبديل كند.

AS نوشته كه PSG به طرح معاوضه آنخل ديماريا با نيمار فكر ميكند تا به اين شيوه بخشي از پولي كه بايد بابت خريد ستاره سابق سانتوس بپردازد را كم كند. دليل ديگري كه پاريس//يها به طرح معاوضه دو بازيكن فكر ميكنند، فرار از پرداخت ماليات هنگفت قرارداد با نيمار اس//ت كه به 70 ميليون پوند ميرسد هرچند بعيد به نظر ميرسد اين شيوه پرداخت باعث بروز اختالف ميان PSG و اداره ماليات فرانسه خواهد شد. انتقال نهايي تا سهشنبه؟ راديو مونته كارلو مدعي ش//د نيمار، انتقالش را روز دوش//نبه يا سهش//نبه به پاريسنژرمن نهايي خواهد كرد.

ش//ايعه پيوستن نيمار به پاريسنژرمن، بيش از پيش شنيده ميشود ولي به نظر ميرسد اين انتقال در آستانه قرار گرفتن در فاز اجرايي قرار دارد. نيمار روز گذش//ته با نلسون سمدو، همتيمياش در تمرينات دچار درگيري فيزيكي شد تا اختالفات و مش//كالت او ديگر كامال مشخص شود. حال راديو مونته كارلو مدعي شد ستاره برزيلي تا چهار روز ديگر انتقالش را نهايي خواهد كرد.

طبق ادعاي اين منبع، پاريسنژرمن قراردادي پنج ساله با نيمار خواهد بست و ساالنه 30 ميليون يورو بدون احتساب ماليات به او حقوق خواهد داد. همچنين يكي از منابع آگاه نزديك به RMC مدعي شد كه دو طرف بر سر جزييات ريزتر نيز به توافق رسيدهاند و روز دوشنبه يا سهشنبه، اين انتقال نهايي خواهد شد.

در س//وي ديگر، روزنامه اكيپ فرانسه مدعي شد كه پاريسنژرمن قصد دارد مس//تقيما با بارس//ا مذاكره كند تا از پرداخت 21 درصد مالي//ات بر ارزشافزوده خودداري كند. در حقيقت پاريس//يها در صورتي كه بخواهند 222 ميليون يورو براي بند فسخ نيمار بپردازند بايد 21 درصد نيز ماليات ارزش بر افزوده به دولت پرداخت كنند.

اين در حالي است كه در صورتي كه با بارسلونا به توافق برسند، چنين مالياتي به آنها تعلق نميگيرد. در حقيقت طبق قانون چون اين بازيكن است كه در صورت پرداخت رقم فس//خ تصميمگيري ميكند به اين ترتيب باشگاه بايد ماليات ارزش بر افزوده بپردازد. با اين حال راديو مونتكارلو معتقد اس//ت كه به زودي اين دو تيم به توافقي نهايي خواهند رسيد.

در حالي كه پاريس//نژرمن پيش از اين س//ه بار از سوي كميته فيرپلي مالي يوفا جريمه ش//ده و نميخواهد براي بار چهارم پروندهاي در اين كميته داش//ته باش//د، آنها بررس//يهاي بس//ياري در مورد خريد نيمار انجام دادهاند. در حقيقت طبق اين بررس//يها، خريد نيمار آنها را مش//مول قوانين اين كميته نخواهد كرد. پاريسنژرمن با بررسي جزييات اقتصادي انتقال نيمار، به اين نتيجه رسيده كه حضور او، شرايط اقتصادي باشگاه را بهبود خواهد بخشيد.

او به خاطر حضور در صنعت مدلينگ و شهرتش، ميتواند درآمد زيادي براي باشگاه داشته باشد كه همين موضوع مانع باز شدن پرونده پياسجي در كميته فيرپلي مالي خواهد شد.

از طرفي ارنستو والورده سرمربي بارسلونا پس از درگيري ديروز نيمار و سمدو تصميم به اخراج فوقستاره برزيلياش از اردوي اين تيم گرفت.

پس از درگيري ديروز نيمار س//تاره پرحاش//يه اين روزهاي بارسلونا با نلسون سمدو خريد جديد آبي و اناريها، ارنستو والورده سرمربي اين باشگاه تصميم به اخراج ستاره برزيلياش از اردوي اين تيم گرفت.

براساس گزارش رسانههاي اسپانيايي، ماجرا از اين قرار بوده كه نيمار و سمدو در يك لحظه بر س//ر تصاحب توپ با هم درگير ميش//وند و در حالي كه برخورد چندان خشني بين دو بازيكن پيش نيامده بود، نيمار با عصبانيت به سوي سمدو ميرود و با او به تندي برخورد ميكند. بوسكتس براي جدا كردن دو بازيكن وارد غائله ميش//ود اما نيمار همچنان به رفتار خش//ن خود ادامه ميدهد. پس از اين اتفاق ارنستو والورده سرمربي بارسلونا كه به شدت از اين اتفاق برآشفته بود، نيمار را از اردوي بارسلونا اخراج ميكند.

نيمار نيز در واكنش به اخراجش از اردوي بارسلونا ، كاور تمرينياش را از تن خارج ميكند و توپهاي سر راهش را شوت ميكند. با اين تفاسير به نظر ميرسد شايعات جدايي نيمار از بارسلونا در حال به واقعيت پيوستن هستند و به احتمال فراوان بايد شاهد خروج او از نيوكمپ باشيم.

همبازيهاي نيمار از جدايي او خوشحال نيستند. مهاجم بارسلونا جدايي نيمار از اين تيم را باعث تاسف ميداند.

لوييس سوارز گفت: خيلي خوب كار ميكنيم و تمرينات سخت و فشردهاي را پش//ت سر ميگذاريم تا شروع خوبي داشته باشيم. جو خوبي در تيم برقرار است و بازيكنان به خوبي خواسته سرمربي را انجام ميدهند.

مهاجم بارس//لونا درباره احتمال جدايي نيمار اظهار كرد: زماني كه او در مورد آيندهاش صحبت كند لحظه مهمي خواهد بود. با اين حال او كسي است كه درباره آيندهاش تصميم خواهد گرفت. هر اتفاقي كه رخ دهد از او حمايت ميكنيم. شرايط نيمار را درك ميكنم. بيشتر بازيكنان دوست دارند در بارسلونا بماند. اگر در اين تيم بازي نكند باعث تاسف است. او يكي از سه بازيكن برتر جهان است و بايد از بازي در كنارش لذت برد. تنها چيزي كه ميخواهم اين است كه شاد باشد. بازيكنانبرزيلملزمبهيادگيريزبانوفرهنگروسي بازيكنان و اعضاي تيم ملي برزيل از هماكنون خود را براي حضور در جام جهاني روسيه آماده ميكنند.

برزيل تنها تيم تاريخ اس//ت كه توانسته در تمام ادوار جام جهاني حاضر باش//د. سلس//ائو در اين دوره نيز خيلي زود خيال خود را بابت صعود به جامجهاني راحت كرد و توانست به عنوان اولين تيم مسافر مسكو شود.

مدي//ر ت//داركات تيم ملي برزيل برنامههاي اين تي//م را براي حضور خوب در جام جهاني اعالم كرد. بر اين اس//اس تمام بازيكنان تيم ملي برزيل بايد اصطالحات روزمره زبان روسي را ياد بگيرند و در اين كشور استفاده كنند.

عالوه بر آن دورههايي براي آشنايي با فرهنگ و مردم كشور روسيه برگزار خواهد ش//د تا بازيكنان تيم ملي برزيل با ش//ناخت خوبي راهي بيس//تويكمين دوره جام جهاني شوند كه تابستان آتي در پهناورترين كشور جهان برگزار خواهد شد. قولدمبلهبرايماندندردورتموند ستاره فرانسوي بورسيادورتموند قول داد به پيشنهاد بارسلونا فكر نكند و در اين تيم زردپوش آلماني بماند.

عثمان دمبله، س//تاره فرانس//وي خط هافبك بورسيادورتموند تا س//ال 2021 با اين تيم آلماني قرارداد دارد ولي عملكرد درخشان او در فصل گذش//ته باعث شد خيلي از تيمها از جمله بارسلونا خواهان جذب او شوند.

عثماندمبله02 سالهكهيكيازاستعدادهاينابفوتبالاروپاستواز تيم رن راهي دورتموند شد، درباره شرايط خود پيش از شروع فصل جديد بوندسليگا گفت: صادقانه بخواهم صحبت كنم، اصال به پيشنهادات فكر نميكنم و دوست دارم تمركزم روي كار باشد. از اينكه در دورتموند هستم، خوشحالم و حضور در اين تيم را براي خودم افتخار ميدانم.

دمبله فصل گذش//ته ش//ش گل براي تيمش به ثمر رساند و 12 پاس گل هم براي همتيميهايش فراهم كرد. اين بازيكن كه توانايي ب//ازي با هر دو پاي خ//ود را دارد، در ادامه درباره وضعيت اوباميانگ اضافه كرد: خيلي خوشحالم كه او قصد دارد در جمع ما باقي بماند. اوباميانگ مثل برادرم اس//ت و خوش//حالم كه او را در فصل بعد در بورس//يادورتموند داريم چراكه او يك مهاجم گلزن است و هر تيمي آرزوي داشتن چنين بازيكني را دارد. بازي در كنار او باعث ميشود سطح فوتبال خودتان هم بهتر شود. قهرمانكشتيروسيهبهقتلرسيد كشتيگير روسي و دارنده مدال طالي قهرماني اروپا در كشور خود به قتل رسيد.

يوري والس//كو، كش//تيگير وزن 96 كيلوگرم روسيه و دارنده مدال طالي قهرماني جوانان 2015 اروپا در روس//تاي گورياشنيسك روسيه به قتل رسيد.

دادستان محلي روسيه بررسي پرونده قتل كشتيگير آيندهدار روس را آغاز كرده است. اين كشتيگير 20 ساله در رقابتهاي قهرماني جوانان اروپا توانست در وزن 96 كيلو به مدال طال برسد. او اواخر سال گذشته در جام ياريگين در ديدار ردهبندي دانيال شريعتي، نماينده ايران را با نتيجه 10 بر صفر برد و به مدال برنز رسيد. بازنشستگيمحمدفرحبعدازفينالليگالماس محمد فرح، قهرمان دوي استقامت المپيك اعالم كرد بعد از مسابقات فينال ليگ الماس در زوريخ در تاريخ 24 آگوست بازنشسته خواهد شد.

او كه تاكنون چهار بار قهرمان المپيك شده است قصد دارد بازنشستگي خود را تا بعد از فينال مسابقات الماس به تعويق بيندازد. فينال ليگ الماس در تاريخ 24 آگوست در زوريخ برگزار ميشود. فرح 34 ساله اعالم كرد كه مسابقه آخر او در بريتانيا در دوي سه هزار متر و در مسابقات گرندپري بيرمنگام خواهد بود.

فرح در فينال ليگ الماس در رش//ته 5000 متر مسابقه خواهد داد. او بعد از مسابقات قهرماني جهان لندن از چهارم تا سيزدهم آگوست در مسابقات ماراتن شركت ميكند. فرح در سال 2014 در مسابقات اروپايي قهرمان دوي 5000 و 10 هزار متر ش//د. اين مسابقات نيز در استاديوم زوريخ برگزار شده بود. ماه آينده فرح در 5000 و 10 هزار متر مسابقات قهرماني جهان رقابت خواهد كرد. افقي: -1 مكاني براي فراگیري برخي از هنرها كه توس//ط ش//هرداري ايجاد ش//ده اس//ت- وسیله مسلح كردن تفنگ -2 سبز شدن گیاهان- وسیله پرواز انفرادي شبیه بال پرندگان- اشاره به مكاني نزديك -3 نظم و ترتیب درست و شايسته نیست از اسامي آقايان است- مقام و مرتبه- گونهاي نشريه ادواري داراي صفحههاي زياد -4 هر جمله از قرآنكريم- شماي انگلیسيها- آماده و مهیا- پندار و خیال واهي -5 پسوند ساختن مصدر جعلي- بزرگوار و محترم- گردشهاي روزگار -6 نام چهار شاه اشكاني- میز قرآنخواني- عمق و ژرفا -7 محل استقرار لشكر- كوههاي بلند و استوار- لقب سران قبايل -8 سريع خشمگین ميشود- رفاقت و احساس عالقه- پاندول ساعت -9 كالم پرسشي- نگهبان كشتزار- گاه طبي، گاه آفتابي و ابزار كمك بینايي -10 گرفتن از هوا- عضو اصلي حس باصره- لوله دفعي بدن -11 معبد مشركان- ايام جواني- چهارمین نت موسیقي -12 انسان- میوه تكامل نیافته- افزوني برنج پخته- نامهبر -13 مايع براقكننده پارچه- حركت آرام اليههاي سطحي زمین- سازش و پیمان جمعي بر ضد ديگران -14 فاني و از میان رفته- نبودن سر و صدا- برنجفروش -15 نوعي پارچه با نقشهاي راهراه- روزهايي كه از نظر مذهبي و اعتقادي مهم هستند

ج عمودي: -1 كهنه و پوس//یده ش//دن تدريجي- از خدمات امروزي موسسهمالي -2 نقل حديث و خبر- نژاد خالص- سنگ سماوي -3 سوخت چوبي- میوه پخته شده در شیره شكر- متعادل و مساوي 4-قلمهزدنگیاه-ناممباركحضرتقائم)عج(-گفتوگوي مكتوب رايانهاي- عنصر شیمیايي فلزي با عدد اتمي 30 -5 خوشسیما- ظرف مقاوم دختر كردزبانها -6 چوبدس//تي چ//اروادار- گل س//رخ- پرورشدهن//ده احشام -7 مطی//ع و فرمانب//ردار- از فرش//تگان مغضوب الهيترس شديد -8 فرمان چراغ قرمز- بیشتر از نیم- خطیب روم باستان در زمان نرون -9 كرم كدو- سرزمین دانوب- همسر زن -10 مرحلهاي در محكمه- درشت و خشن- مثل و مانند -11 وسط و میان- نوعي بیماري- لطف و توجه بزرگوارانه داشتن -12 نصف- دودمان- بازگشتن )آمدن(- تیز و قاطع -13 خزانهدار قديم- كنايه از دشمن سرسخت- سرگرمي فكريچسباندني -14 رودي در عراق- خودروي جنگي سنگین- بازي پايان مسابقات براي تعیین قهرمان -15 عدم تناسب با يكديگر- از ناپاكي اثري ندارد جوابجدولشماره839 ا ب ز ي ا ن ن ا خ و ا س ت ه/ س ر ي ا ل ه/ ي ز م د ا ي ر ك ا ت د د ا م ن ت ا ب ت ا د ا ت و ن ي ك ي ا ن ر ا س د ن ا د ر ي و د ا ع ن ا و ر د ر ا ي ب ا ب و ن ه/ ن ا ر ج ر ا و ن د ب ق ي ع ل ن خ س ت ب ر ه/ ا ن ا د ي ب ت و ر ي س و ر ا خ ج و ي ت ر ا ز د ا ر گ س ل ب ن و ن م د ع ي ت ف ت ي ش ا ا م س ا ا ك ن ت ه/ ع د ل ش ن ي د ن ت ب ا ه/ گ ر ا م ي ا س ا م ر د د م ا ن ي ل ح ك ي م ب ا ش ي ه/ ر ز و ي ل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.