شگفتيسازي تيمهاي نفتي

Jahan e-Sanat - - News -

هفته نخس//ت هفدهمين دوره رقابتهاي ليگ برتر با صدرنش//يني يك تيم تازهوارد به پايان رسيد. شكست استقالل در آبادان با غايبان پرتعداد هم از اتفاقات مهم اين هفته بود.

نخستين هفته از رقابتهاي ليگ برتر با انجام هشت بازي پنجشنبه و جمعه گذشته پيگيري شد. از ساعت عجيب و ديرهنگام برگزاري اين مسابقات كه بگذريم از نكات عجيب ديگر اين مس//ابقات نتيجه جالب توجه شاگردان مهدي تارتار و ايستادن اين تيم در صدر جدول پس از پايان مسابقات هفته نخست بود. استقالل تهران هم كه غايبان زيادي داشت در نخستين بازي ليگ جديد خود نتيجه را به تيم صنعت نفت آبادان واگذار كرد. برانكوتنهاخارجيبرندههفتهاول از61 تيمحاضردررقابتهايليگبرترسهتيمپرسپوليس،سپاهانوگسترش فوالد تبريز از مربيان خارجي استفاده ميكنند و دست بر قضا هر سه تيم از مربياني كروات، نامآشنا و ميانسال بهره ميبرند. از جمع اين سه تيم كه از مربيان خارجي اس//تفاده ميكنند تنها پرسپوليس با برانكو به پيروزي رسيد تا وي تنها خارجي برنده در اولين هفته اين مسابقات باشد. سپاهان با زالتكو كرانچار برابر شاگردان دايي متوقف شد و لوكا بوناچيچ با شكستي سنگين مقابل پارس جنوبي جم كار خود را در هفته نخست به اتمام رساند. نكته جالب اين بود كه هر سه تيمي كه از مربي خارجي استفاده ميكردند هفته نخست در خانه خود بازي كرده و ميزبان حريفانشان بودند. صدرنشينناخوانده شايد كمتر كسي فكرش را ميكرد كه صدرنشيني در هفته نخست اين مسابقات به تيمي برسد كه نخستين بازي خود را در تاريخ رقابتهاي ليگ برتر تجربه ميكرد اما تيم پارسجنوبي جم با نتيجه درخشاني كه در هفته نخست گرفت با عبور از پرسپوليس و ديگر تيمهاي برنده به صدر جدول اين مسابقات رسيد. بهترينپيروزيوبهترينتيم تيم تازه ليگ برتري شده پارسجنوبي جم نه تنها با توجه به پيروزي چهار بر يكي كه مقابل ميزبان خود گسترش فوالد تبريز به دست آورد تهاجميترين تيم هفته شد و بهترين نتيجه را در اين هفته گرفت بلكه اين تيم تنها تيمي بود كه خارج از خانه به پيروزي رسيد تا تنها مهمان برنده در هفته نخست باشد. طبيعي است كه گسترش فوالد هم تنها ميزبان بازنده بود و تيمي است كه ضعيفترين نتيجه را در بين 16 تيم به دست آورد. شگفتيآفرينانهفتهنخست در مجموع هم ميتوان گفت س//ه تيم نفتي حاضر در ليگ برتر موفق شدند در عين ناباوري حريفان خود را مغلوب كرده تا با سه پيروزي موفقترين تيمهاي همخانواده باش//ند. تيم صنعت نفت در خانه موفق به شكس//ت دادن تيم مدعي استقالل تهران شد. تيم نفت تهران كه تنها چند روز از تشكيل آن ميگذرد، موفق شد مهمان خود سپيدرود را در حالي مغلوب كند كه با يك گل از اين تيم عقب افتاده بود و در آخر هم تيم پارس جنوبي جم موفق شد در يك بازي خارج از خانه با نتيجه پرگل چهار بر يك ميزبان خود را از پيشرو بردارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.